NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed
Mediatorsvereniging
Bijgewerkt: 11 uur 48 min geleden

Mediation on top of Mind!

di, 16/04/2019 - 14:28

Op 6 juni vindt de jaarlijkse PE-Carrousel plaats van de NMv met deze keer als thema ‘Mediation on Top of Mind’. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij het plenaire deel Topspreker Patrick van Gils uit te nodigen, waar iedere ondernemende Mediator, ongeacht de specialisatie, iets van kan leren. Hoe zet je jouw business op de kaart bij jouw (toekomstige) klanten? Hoe zet je jouw mediationpraktijk in de markt en hoe zorg je dat men jou weet te vinden?

Uit onderzoek bij onze ambassadeurs kwam naar voren dat dit onderwerp speelt en leeft bij onze leden, vandaar dat we TOPspreker Patrick van Gils hebben aangetrokken om ons daarin mee te nemen. Want luisteren kunnen we als Mediator als de beste, en onze commerciële bescheidenheid siert ons, echter willen we mediation over de bühne brengen dan zullen we nog wat meer bagage mee dienen te nemen om succesvol als ondernemer te zijn en te blijven.

Patrick zal ons allen op zijn toegankelijke, meeslepende en zeer kundige wijze meenemen in de wereld van succesvol pitchen en presenteren, waardoor een ieder in staat is meer waardevolle klantcontacten te creëren en voor zich te winnen. Iets om naar uit te kijken!

Ook top of mind en daarom aansluitend bij het thema ‘Mediation on Top of Mind’ is de ontwikkeling en introductie van de Engelse taal in mediationland. Steeds vaker zijn mediatons in het Engels en dan blijkt dat dit toch best even anders ligt qua terminologie dan het ons zo vertrouwde Nederlandse mediationjargon.

Welke do’s en don’ts zijn er en welke tips & tricks maken je zekerder op dit vlak. Niccola van Branchout zal ons meenemen in deze vocabulaire jungle waardoor deelnemers aan deze workshop zich ontwikkelen in sofisticated taalgebruik tijdens mediations. We verwachten dat ook deze workshop enorm aansluit, dus zorg dat je snel bij bent zodra de aanmeldingsprocedure van start gaat.
En natuurlijk bieden we nog een paar prachtige Top of Mind workhops aan; dus voor ieder wat wils! Meer info volgt daarover in de volgende Nieuwsbrief.

Voor de gevolgde workshops ontvangt men uiteraard PE-punten, waarbij dit voor deze PE-Carrousel in totaal op 2 PE punten uit zal komen.

Daarnaast zal er deze keer op bijzonder wijze bij de aansluitende borrel genetwerkt kunnen worden per specialisme, dus volop ruimte voor verbinding op deze PE-Carrousel.

Houd de mailing van de NMv dus in de gaten, want vol is vol!

Brief minister Dekker aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

do, 14/03/2019 - 13:31

Op dinsdag 11 maart heeft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op vragen en opmerkingen over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Het is goed om te lezen dat er veel aandacht is voor mediation. Daarvoor zal ook de NMv zich met haar partners blijven inzetten.

Wilt u de brief lezen? Klik hier

 

 

 

Verdere aandacht voor debat certificering in nieuwe editie TC

ma, 11/03/2019 - 14:59

In de komende editie van het Tijdschrift Conflicthantering gaat NMv-voorzitter Frederique van Zomeren verder in op het debat rond de verschillende keurmerken en registers die de mediationsector kent.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari stond dit thema ook al centraal. Bovendien werd er voorafgaand aan die bijeenkomst een enquête afgenomen. Uit de resultaten hiervan werd onder meer duidelijk dat een grote meerderheid van de mediators het belangrijk acht dat vakgenoten zich bezighouden met bijscholing en gebruik maken van intervisie (83 procent). Ook het aansprakelijk zijn via klacht- of tuchtrecht zien de ondervraagden als een belangrijk aspect van het mediatorschap (77 procent). Zowat alle mediators die aan de enquête deelnamen (94 procent) zijn van mening dat een professionele mediator bij een openbaar register geregistreerd dient te zijn. Op de vraag waaraan een register precies moet voldoen, blijken mediators minder eensgezind.

“Wat je aan de uitkomsten van de enquête ziet en ook op de nieuwjaarsbijeenkomst merkte: onder mediators bestaan enorm veel verschillende meningen”, zo zegt Van Zomeren in het stuk. “Dat is aan de ene kant goed, want het laat zien dat iedereen betrokken is en ideeën heeft over de ontwikkeling van het vak. Aan de andere kant is het ook lastig voor ons als bestuur. Want hoe doe je al die verschillende meningen recht vanuit je verantwoordelijkheid als beroepsvereniging? Dan is het vooral zaak om op zoek te gaan naar wat ons mediators verbindt.” In die zoektocht neemt de NMv de komende tijd het initiatief, zo laat ze optekenen.

De nieuwe editie van het Tijdschrift Conflicthantering is eind april beschikbaar.

Update visiedocument ambassadeursnetwerk

vr, 08/03/2019 - 15:12

De afgelopen maand is gewerkt aan het visiedocument dat het ambassadeursnetwerk handen en voeten moet geven. Door het netwerk te kaderen en meer te structureren kunnen de leden beter inspelen op behoeften van de vereniging (de leden en het bestuur). Dit geldt met name voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen en onder de aandacht brengen van het mediationvak en het belang van mediation onderstrepen.

Inmiddels is het visiedocument zo goed als af. Op korte termijn zal het concept aan de ambassadeurs en het bestuur worden voorgelegd voor feedback en commentaar. Op basis van de reacties wordt het document definitief gemaakt. In het document worden onder andere de uitgangspunten van het netwerk beschreven, wordt een ambassadeursprofiel geschetst en staat een indicatie van de verwachte tijdsinvestering en de mogelijke activiteiten van de ambassadeurs.

Alle huidige ambassadeurs kunnen vervolgens beslissen of zij zich, op basis van dit visiedocument, willen en kunnen blijven inzetten voor het netwerk. Afhankelijk van het animo zal er eventueel nog ruimte zijn voor nieuwe ambassadeurs. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het netwerk regelmatig nieuwe ambassadeurs betrekt en dat ambassadeurs die al langer betrokken zijn zich op een gegeven moment terugtrekken.
Om het netwerk tegelijkertijd daadkrachtig én beheersbaar te houden wordt gestreefd naar een minimum en een maximum aantal leden.

De verwachting is dat eind maart/begin april het ambassadeursnetwerk is voorzien van een kader, de eerste ambassadeursbijeenkomst in de agenda staat en er begonnen kan worden met concrete uitwerking van acties, bijvoorbeeld voor de Week van de Mediation in oktober.

NMv initieert: Kennis en netwerk

vr, 08/03/2019 - 13:56

Als belangenvereniging voor de professionele mediator nemen wij dit jaar initiatieven om een grotere bijdrage te leveren aan onze leden. Graag informeren wij u over onze initiatieven als het gaat om Kennis en Netwerk.

We zijn in gesprek met sectorverenigingen die zich richten op mediators en mediations in specifieke vakgebieden, en met regionale verenigingen. Dit om te bepalen waar de gezamenlijke kracht ligt voor kennisontwikkeling. Op deze manier kunnen NMv, sector- en regionale verenigingen elkaar versterken waardoor zij een grotere toegevoegde waarde hebben voor hun leden, de individuele mediators.

Hoe kan NMv met bijvoorbeeld een platform faciliteren?
In februari hebben wij hierover ook gesproken met Dick Allewijn, hoogleraar Mediation. Een inspirerend gesprek met veel energie en ruggensteun.
In de eerste gesprekken hebben we gemerkt dat NMv, sectorale en regionale verenigingen elkaar ook op andere onderwerpen kunnen versterken, bijvoorbeeld door mediation beter ‘op de kaart te zetten’.

Met een aantal verenigingen hebben wij inmiddels een afspraak. Ons doel is om meer gesprekken te voeren. Wilt u meer informatie -of wilt u met uw vereniging ook met ons in gesprek- dan nodigen wij u van harte uit. Verenigingen kunnen ook contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar NMv, info@mediatorsvereniging.nl

Wordt vervolg door:
Hans Bekkers en Julia Gerlach
Bestuursleden NMv

Ontwikkelingen wetgeving

do, 07/02/2019 - 10:50

In het kader van de wetgeving houden we u – als NMv- graag op de hoogte van de ontwikkelingen. In de vorige Nieuwsbrief hebben we u bericht over de negen aanbevelingen die de NMv onderschrijft. Inmiddels heeft ook de MfN een reactie opgesteld.

De inzet van de NMv, ook in de MfN, is dat de wet moet bijdragen aan bevordering van ons vak. Zorgen dat het normaal wordt om ‘in verbinding te stellen’ in plaats van ‘in gebreke’. Dat een mediator van a tot z de partijen in mediation kan ondersteunen. Dat de mediator daartoe goed geëquipeerd is, zowel vanuit psychologisch als juridisch perspectief als op het terrein van communicatie.

NMv versus MfN

Waar de NMv verschilt van de MfN, is over de vraag of partijen in een mediation vrij zijn om juridische of andere expertise te betrekken in de mediation. De NMv gaat uit van betrokkenheid op basis van nut en noodzaak en met het oog op informed consent. De MfN laat ruimte om het wettelijke procesmonopolie van de advocatuur bij echtscheidingen in stand te houden, terwijl de wetgever voor afschaffing kiest.

In de optiek van de NMv past een wettelijke verplichting om een advocaat te betrekken bij echtscheidingen niet meer in deze tijd. Het levert een onnodige juridische knip die onbegrijpelijk en onwenselijk is voor de klant. Juist een goede mediator kent zijn vak en zoekt samenwerking, ook met de advocatuur, als dit ten goede komt aan de partijen.

Een gelijke plek voor mediation, de eerste stap in professionele conflictoplossing, daar zet de NMv zich voor in.

NMv aanwezig bij Tweede Kamer discussie herziening rechtsbijstand

do, 07/02/2019 - 10:31

In plaats van de administratie bijwerken of zich te verdiepen in vakliteratuur togen NMv-ambassadeurs Margreet Malda en Anouk van der Jagt samen met bestuurslid Sandra Ploeg op donderdag 31 januari eensgezind richting Tweede Kamer om live het vervolgdebat mee te maken over de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het werd een welbestede ochtend.

Sinds de publicatie van zijn brief over de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand kreeg minister Dekker voor Rechtsbescherming al de nodig kritiek te verduren. Niet alleen (sociaal) advocaten en mediators lieten van zich horen.

Algemene Overleg

Ook tijdens het Algemene Overleg (AO) van 23 januari jl. legde met name politiek links (SP, Groen Links en PvdA) de minister het vuur na aan de schenen. En de tribune, waar een schare advocaten het debat volgde, werd regelmatig door de voorzitter gemaand tot stilte. Het optreden van Dekker riep zoveel vragen op dat het uiteindelijk leidde tot een schorsing. Voor het vervolgdebat riep het NMv haar leden op om ook plaats te nemen op de tribune of het debat online live te volgen en van commentaar te voorzien.

Discussie tijdens vervolgdebat

Ook tijdens dit debat werd het de minister niet makkelijk gemaakt. Net als op 23 januari waren het met name Kamerleden van Nispen (SP), Buitenweg (Groen Links) en Kuiken (PvdA) die zich fel uitlieten over de plannen van de minister. De schrale beloning voor de sociaal advocaat blijft daarbij een belangrijke ‘bottleneck’ en ook de oneerbiedige manier waarop Dekker zich, aldus eerdergenoemden, uitlaat over de motieven van de sociaal advocaat en zo een beeld schetst van op procedures gerichte ‘graaiers’, kon op weinig sympathie van de Kamercommissie en aanwezigen rekenen.

Mediation als serieus alternatief

Opvallend was dat, na het verstrijken van de eerste termijn en een korte pauze, minister Dekker het mediationvak weer op zijn netvlies leek te hebben. Waar in de periode daarvoor zowel Kamerleden (met uitzondering van Buitenweg) als de minister het debat uitsluitend leken te voeren met de sociaal advocaat in het achterhoofd, verbrede de discussie zich daarna en werd ook mediation herhaaldelijk genoemd als serieus, gelijkwaardig alternatief voor een gang naar de rechter. We vroegen ons natuurlijk af of dat iets te maken zou kunnen hebben met de vele tweets die zowel vanachter bureaus in het land als vanaf de tribune richting de minister (@SanderDekker) en de tweede kamer (@2eKamertweets) werden afgevuurd.

Na exact twee uur sloot de voorzitter de vergadering. In de pauze hadden we al strategische afspraken gemaakt over wie we na afloop even een kaartje in de handen wilden drukken, of bij wie we ons zouden proberen te introduceren. Sandra schoot direct richting Henrike Karreman, programmadirecteur van het ministerie en introduceerde zichzelf gelijktijdig als NMv-bestuurslid bij minister Dekker. Margreet herkende in kamerlid Stieneke van der Graaf een oud schoolgenote en nodigde haar ter plekke uit voor koffie en een goed gesprek over de meerwaarde van het verwijzen naar mediation bij conflicten. Ondergetekende schudde ook wat handen, waarbij de woordvoerder van minister Dekker, Annelou van Egmond, bij het horen van mijn naam opmerkte: “Oh, was jij een van de mensen die zo fanatiek aan het twitteren was?”.

Kortom, we waren erbij en we zijn gezien.
Interesse in de inhoudelijke discussie?

Check: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00248

 

 

Levendig debat over certificering tijdens nieuwjaarsbijeenkomst NMv

do, 07/02/2019 - 10:18

Op donderdag 24 januari kwamen leden van de Nederlandse Mediatorsvereniging samen in Soesterberg voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze middag in conferentiehotel Kontakt der Kontinenten stond het thema ‘Hoe (h)erken je de professionele mediator?’ centraal. Na een tweetal keynotes over deze vraag ontstond een levendige paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Hanneke Groenteman. Uit de inbreng van de mediators in de zaal werd eens te meer duidelijk hoe actueel de discussie is over de verschillende keurmerken en registers die de beroepsgroep inmiddels kent. Wat ook duidelijk werd: de meningen over de gewenste situatie lopen nogal uiteen.

Het was voor NMv-voorzitter Frederique van Zomeren dan ook de belangrijkste vraag waarmee ze naar de nieuwjaarsbijeenkomst was gekomen, zo vertelde ze aan de zaal. “Hoe kunnen wij als bestuur een duidelijke positie innemen als er binnen de beroepsgroep zoveel verschillende meningen zijn? Hoe brengen we die uitersten bij elkaar?” Want het is natuurlijk de vraag of de diverse keurmerken en registers die al bestaan of in oprichting zijn de beroepsgroep versterken of juist voor onnodige versplintering zorgen. Voor Van Zomeren is het in ieder geval van belang dat mediators aanspreekbaar zijn op hun professionaliteit. “Bijvoorbeeld via klacht- en tuchtrecht”, zo gaf ze aan.

Geen doel, maar een middel

Om enige helderheid over de situatie van dit moment te verschaffen, waren er keynotes van Jan van Zwieten (MfN) en Robert Tettelaar (ADR). Van Zwieten bepleitte onder meer het belang van herkenbaarheid en het hebben van één gezicht in de markt. Hij benadrukte dat moet worden voorkomen dat er uiteindelijk een register vanuit de overheid wordt opgelegd. “Zorg ervoor dat mediators het register in handen blijven houden, dat het echt van en voor mediators is”, zo hield hij de zaal voor. Tettelaar gaf aan dat certificering geen doel op zich moet zijn, maar vooral een middel. Bijvoorbeeld om tot verregaande samenwerking te komen met partijen als de VNG. “Kijk of zij een mediationclausule bij aanbestedingen kunnen opnemen. Zo zet je jezelf als beroepsgroep in de markt”, zei Tettelaar.

Tijdens de paneldiscussie schoven naast Van Zomeren ook Manon Schonewille (ACB en IMI) en Nico Wiggers aan. Wiggers is bezig met de oprichting van een onafhankelijk register: de Onafhankelijkemediators.nl. Hij wil dat er meer aandacht komt voor de in zijn ogen onwenselijke dubbelrol van advocaten die ook als mediator werken. Van Zomeren liet weten het daar niet mee eens te zijn. “Kennelijk zijn er vanuit verschillende beroepen mensen die ook het vak van mediator willen beoefenen. Waarom gaan we niet gewoon met die mensen in gesprek in plaats van ze bij voorbaat uit te sluiten? Het is krachtiger om te kijken naar wat ons verbindt”. Schonewille vertelde op haar beurt over de geluiden die ze vanuit de markt opvangt. “Zakelijke afnemers, zowel advocaten als bedrijven, willen een professionele beroepsmediator. Ze willen zekerheid over kwaliteit, maar zien soms door de bomen het bos niet meer”, zo stelde ze.

Het gaat om profilering

Aansluitend op de paneldiscussie waren er veel vragen vanuit de zaal. Diverse mediators die het woord namen, benadrukten het belang van één duidelijk aanspreekpunt namens de beroepsgroep. “Je moet als mediators één duidelijke stem hebben, bijvoorbeeld richting de overheid. Dan sta je een stuk sterker.” Ook lieten mediators weten het niet per se erg te vinden als er meerdere registers en keurmerken zijn. “Als het maar onderscheidend is.” Tot een brede consensus over de certificering kwamen de NMv-leden uiteindelijk niet, maar door het gesprek aan te gaan werd er wel een stap gezet.

Een aantal mediators benadrukten ten slotte dat de discussie wat hen betreft niet zo zeer over certificering moet gaan, maar bovenal over profilering. “Natuurlijk moeten we een register hebben, maar wat ik vooral wil van een organisatie waarvan ik lid ben is dat ze zorgen dat mijn beroepsgroep op de kaart komt te staan. Als het percentage van zaken dat via mediation wordt opgelost iets omhooggaat, dan komen we allemaal om van het werk”, zo klonk het onder meer. Van Zomeren liet namens het bestuur weten deze oproep ter harte te nemen. “Mijn conclusie van deze middag is dat profilering van het vak voorop staat. En dat de vraag hoe het aantal registers al dan niet wordt uitgebreid of ingevuld, daar eigenlijk ondergeschikt aan is.”

 

Ambassadeursnetwerk 2.0

do, 07/02/2019 - 10:16

In 2015 besloot een groepje actieve NMv-leden, onder aanvoering van Eline van Tijn (inmiddels een van de bestuursleden), de handen ineen te slaan en als ‘ambassadeurs van mediation’ de vereniging te ondersteunen, met als primair doel het vak mediation meer voor het voetlicht te brengen.

Al snel groeide dat uit tot een divers gezelschap, variërend van mediators werkzaam in de bouw, milieu en ruimtelijke ordening, onderwijs, strafrecht, familie tot mediators in de sportsector. Een paar keer per jaar kwam de groep bijeen en werden plannen ontvouwd, gesmeed of geëvalueerd.

In de afgelopen jaren kwamen de nodige initiatieven tot stand die zonder de ambassadeurs nooit van de grond gekomen waren, zoals een pilot met ‘De Mediationwinkel’, de oprichting van het MIP (www.mediationinformatiepunt.nl), productie van het ‘Mediation Magazine’ tijdens het lustrumjaar in 2017 en natuurlijk de vanaf 2017 jaarlijks terugkerende Week van de Mediation.

Een ‘nieuwe’ start in 2019

Na de nodige ‘hiccups’ in de afgelopen paar jaar is het bestuur van de NMv sinds eind vorig jaar weer op volle sterkte. Dat was dan ook een goede gelegenheid om ook het ambassadeursnetwerk eens tegen het licht te houden. Want wat willen we in de toekomst met dit informele orgaan binnen de vereniging?

Elk NMv-lid is vanzelfsprekend ‘een ambassadeur van mediation’. En het ambassadeursnetwerk zou hiervan een afspiegeling moeten zijn. Iedereen is welkom in het netwerk. Maar hoe beheers je zo’n netwerk dan en hoe zorg je ervoor dat zo’n groep ambassadeurs ook werkelijk meerwaarde heeft?

Het bestuur is ervan overtuigd dat een goed georganiseerd ambassadeursnetwerk van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie. Dat was dan ook het uitgangspunt voor de eerste netwerkbijeenkomst op 24 januari jl., die voorafging aan de nieuwjaarsbijeenkomst.

Ambassadeursnetwerk 2.0

Tijdens de bijeenkomst heeft voorzitter Frederique eerst kort de richting van het bestuur uiteengezet, ook in het licht van de ontwikkelingen in de sector en de veranderingen in de organisatiestructuur en doelstellingen van de NMv. Belangrijk element in Frederique’s betoog was de nadruk op ‘vertrouwen’. Vertrouwen van het bestuur in de kracht van een sterk netwerk, en ook het belang van vertrouwen van dat netwerk in het bestuur.

Eline heeft vervolgens het stokje voor wat betreft de coördinatie van het ambassadeursnetwerk overgedragen aan ondergetekende.

In de resterende tijd werd de basis gelegd voor een visiedocument, waarin rol, positie en doelen van het netwerk zullen worden omschreven. In het visiedocument zullen kader en structuur worden omschreven waarbinnen het netwerk functioneert, met als uiteindelijk doel om zo impactvol mogelijk te kunnen zijn als netwerk. En voor de ambassadeurs om een duidelijke leidraad te hebben op basis waarvan ze kunnen besluiten of ze deel uit willen maken van het ambassadeursnetwerk.

Zo ging een groep aan de slag met het omschrijven van ‘het profiel van een ambassadeur’. Groep twee boog zich over de vraag hoe de synergie binnen de vereniging vergroot zou kunnen worden. De focus lag daarbij op de communicatie. De derde groep bracht in kaart wat het netwerk nodig zou hebben van de vereniging om optimaal te kunnen functioneren.

Met de uitkomsten gaan we vervolgens aan de slag om te komen tot het visiedocument. We leggen ook graag ons oor te luisteren bij de alle leden. Heb je input of suggesties voor het ambassadeursnetwerk? Meld het bij Anouk via anouk.vanderjagt@mediatorsvereniging.nl.

Zodra het visiedocument er is, zal er ook weer de mogelijkheid zijn om je op basis van de vernieuwde kaders aan te melden voor het netwerk. Kortom, jullie horen weer van ons. Wordt vervolgd!

Warm welkom voor nieuwe leden NMv

do, 07/02/2019 - 10:06

Op 24 januari jl. was het weer zover; de jaarlijkse Nieuwe Leden Bijeenkomst met als doel alle nieuwe leden van de NMv een warm welkom te heten. Ondanks de vrieskou buiten, was er een warme ontmoeting binnen in de prachtige kapel van conferentieoord Kontakt der Kontinenten.

Zo’n 40 aanwezige nieuwe leden maakten kennis met het bestuur en voorzitter Frederique van Zomeren heette hen van harte welkom. Zij maakten ook nader kennis met de andere bestuursleden, die vertelden hoe zij in het mediationvak gerold zijn en waar ze nu jaren later in het mooie vak staan. Ook werd helder welke rol of portefeuille de bestuursleden hebben zodat (nieuwe) leden hen, vooral ook proactief, kunnen benaderen.

Want dat werd wel degelijk naar voren gebracht; de vereniging is er vóór leden, maar ook dóór leden. Het verenigen van alle kwaliteiten van alle leden samen maakt de NMv als vereniging sterk en daar mogen we trots op zijn!

Paul Wijntje, één van de vertrouwenspersonen van de NMv, vertelde waar je hem of zijn collega Huub Sprangers voor mag en kunt nodig hebben; ook hiervoor geldt niet alleen reactief maar ook pro-actief, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met dilemma’s in ons vak waardoor je in een penibele situatie als mediator kunt terechtkomen. Als sparringpartner zijn de vertrouwenspersonen uitermate geschikt!

Kennismaking

Na dit serieuze onderwerp kwam er ruimte om eens nader met elkaar kennis te maken; als collega’s welteverstaan. Niet als concurrenten! Sandra Ploeg, bestuurslid en zakelijk mediator, nodigde hen daarom uit om aller eerst op geografische overeenkomst naar elkaar te pitchen met als doel een breed netwerk op te bouwen. De 3 x 3 minuten methodiek werkte daarbij prima en al snel bleek dat men in groepjes van 3 elkaar veel meer te vertellen had dan in 3 minuten gerealiseerd kon worden. Er was veel herkenning ten aanzien van het opzetten van een eigen mediationpraktijk en daarin werden ervaringen ruim gedeeld. Een leuke uitkomst was dat twee mediators de dag erna bij hetzelfde diner aan zouden sluiten, omdat ze erachter kwamen allebei ook buurtbemiddelaar te zijn bij dezelfde stichting. Missie tot netwerken nu al geslaagd dus!

Netwerksessie

Daarna volgde nog een sessie tot netwerken op specialisatiegebied van de mediators; ook daarbij werd dezelfde methodiek gehanteerd en naast ruime aanwezigheid van familiemediators en arbeidsmediators, waren er ook zakelijke mediators, overheidsmediators en teammediators vertegenwoordigd. Uiteraard ook hierin veel herkenning, hetgeen zelfs heeft geleid tot een mogelijke samenwerking van twee mediators die een aanvullende afspraak met elkaar maakten. Samen sterk werkt!

Na uitwisseling visitekaartjes en LinkedIn gegevens plus nog wat tips en trics van de mediators onderling werd deze interactieve middag afgesloten, waarbij de algehele terugkoppeling van de nieuwe leden was dat ze terug konden kijken op een nuttige, gezellige en goed bestede middag.

Met dank aan alle nieuwe collega’s die aan deze mooie en warme ontmoeting met elkaar invulling hebben gegeven en uiteraard ook dank naar de andere bestuur collega’s Hans, Chris, Julia , Eline en Frederique die eveneens hun steentje aan deze middag hebben bijgedragen.

Laat je stem horen in Den Haag!

ma, 28/01/2019 - 15:08

Kom donderdag 31 januari naar de Tweede Kamer in Den Haag! Dan zitten we met elkaar op de tribune bij het debat van Sander Dekker over de herziening rechtsbijstand.

Laten we samen een stem maken voor mediation!

Tijd: 10.00  – 12.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer

Laat discussie rechtsbijstand niet tot onnodige verdeeldheid leiden

wo, 23/01/2019 - 14:25

Frederique van Zomeren, voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), geeft haar mening op de plannen van minister Sander Dekker om de rechtsbijstand ingrijpend te hervormen. 

Sinds het bekendmaken van de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand ingrijpend te hervormen, klinkt er luide kritiek vanuit de juridische wereld. Enkele maanden en vele columns, opiniestukken en commentaren later komt het in aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer op woensdag 23 januari tot een climax. Zo legden vorig week door het hele land advocaten korte tijd hun werk neer om tegen de plannen van Dekker te protesteren.

De meest gehoorde kritiek: mensen met een lager inkomen zijn de dupe en hebben straks geen toegang meer tot goede, onafhankelijke rechtshulp. Een begrijpelijk en belangrijk punt van zorg dat ook door mediators wordt gedeeld. Minister Dekker zal op dit punt beter dan vooralsnog het geval is geweest, moeten uitleggen hoe de effecten er straks in de praktijk uit gaan zien. Het is minder begrijpelijk dat de grotere rol die in het nieuwe stelsel mogelijk voor mediators is weggelegd, met name door advocaten met het nodige dedain wordt bekeken. Alsof een mediator per definitie een minderwaardig alternatief voor een advocaat is.

Dit leidt ertoe dat advocaten en mediators tegenover elkaar komen te staan. En dat is een kwalijke zaak. Wanneer het daadwerkelijk om het belang van de burger gaat, en om de toegankelijkheid van goede professionele hulp bij conflicten voor iedereen die dat nodig heeft – dan kunnen deze partijen beter samenwerken dan elkaar onnodig beconcurreren. In een goed functionerend rechtsstelsel is voor zowel advocaat als mediator plek. Want net zoals procederen niet altijd tot een oplossing leidt, is mediation ook niet bij elke zaak de beste methode.

Het credo ‘minder procedures, meer oplossingen’ waarmee Dekker zijn herzieningsplannen presenteerde, is niet uit de lucht gegrepen. Het stelsel is aan hervorming toe.
De rechtstaat beweegt niet snel genoeg mee met de toenemende vraag naar simpele en oplossingsgerichte procedures. En er bestaat een sterke neiging om de problemen van gewone mensen te juridiseren, zo stipte bijzonder hoogleraar mediation Dick Allewijn vorig jaar in zijn oratie al aan. “Het is contraproductief om buren, ouders of betrokkenen bij een noodlottig ongeval elkaar te laten bestoken met claims, beschuldigingen, ontkenningen en verweren”, stelt Allewijn terecht.

De reflex van partijen die met elkaar in conflict zijn, is in Nederland meestal een gang naar advocaat en rechter. Een keuze voor mediation hoort daar ook bij te zitten, en wet- en regelgeving kan er een belangrijke rol in spelen om dit eerder en nadrukkelijker bij burgers onder de aandacht te brengen. Want op dit moment is de verhouding scheef en is mediation geen gelijkwaardige optie naast de gang naar advocaat en rechter. Een gemiste kans gezien het hoge slagingspercentage waarop de Nederlandse mediationpraktijk kan bogen in conflicten van zeer uiteenlopende aard. Ook rechters zien dit in toenemende mate en stimuleren partijen de laatste jaren al steeds vaker om gedurende het proces samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via mediation.

In veel conflicten gaat het naast het juridische vraagstuk namelijk ook om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Dat betekent dat er meer nodig is dan alleen de wet om het conflict op te lossen en meer dan alleen een rechter die aan de hand van die wet oordeelt over het gelijk van de partijen. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen en recht is niet altijd rechtvaardig. Zeker niet als het om partijen gaat die ook ná de eventuele uitspraak nog met elkaar te maken krijgen. Denk aan buren, echtgenoten of zakelijke partners.

Meer aandacht voor mediation zal uiteindelijk leiden tot een welkome herijking van onze conflictcultuur. Daarin is het nu nog normaal om je conflict uit handen te geven, zodra het je niet gelukt is om het zelf op te lossen. En dat is eigenlijk vreemd: vaak weet je heel goed wat de oplossing zou moeten zijn en waarom zou je niet zelf de regie kunnen houden? In een gezonde conflictcultuur hoort daarom nog een extra stap tussen het zelf oplossen en het nemen van juridische stappen. Namelijk dat je eerst nog kijkt of je er onder goede begeleiding samen uit kunt komen. Kortom: minder procedures, meer oplossingen. Met de juiste uitvoering is dat een credo dat de hele juridische sector moet kunnen omarmen.

Een ingekorte versie van dit artikel wordt donderdag in NRC en NRC Next gepubliceerd.