NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed
Mediatorsvereniging
Bijgewerkt: 3 uur 2 min geleden

Nieuwjaarsbijeenkomst NMv goed bezocht!

do, 06/02/2020 - 09:46

Op 21 januari jl. werd 2020 door voorzitter Frederique van Zomeren ingeluid met een korte en positieve nieuwjaarspeech. De NMv ziet volop kansen en te benutten mogelijkheden om de leden van de NMv verder te brengen in de ontwikkeling van het vak mediation in algemene zin, zoals aan tafel met politiek Den Haag als ook om de leden te supporten met de ontwikkeling op persoonlijk vlak. Zo staat er een werkbezoek van minister Sander Dekker aan de NMv gepland; de NMv en haar leden zijn als grootste vereniging duidelijk in beeld en worden graag gehoord en betrokken bij verdere vormgeving van de mediationwetgeving. Ook zullen er dit jaar weer inspirerende en inhoudelijke workshops en bijeenkomsten georganiseerd worden met actuele thema’s, zoals de Week van de Mediation in de week van 19 – 25 oktober en die het thema ‘mediaton bij de overheid in al haar facetten’ draagt.

Na de speech volgde het inhoudelijke deel van de nieuwjaarsbijeenkomst, waarvoor uiteraard PE-punten behaald konden worden. Zo nam Marjon Kuipers ons mee in de wondere wereld van het brein; boeiende materie die de hersenen flink liet kraken! Juist het brein wordt gestuurd door onze emoties, zodat nog meer inzichtelijk werd hoe onze cliënten aan tafel zitten en wat daarin de rol van de mediator kan zijn om het maximale uit de mediationgesprekken te halen. Een flinke eye-opener voor veel van de aanwezigen!

Daarna luidde Bernette Boukema samen met alle aanwezigen het nieuwe jaar in met de workshop ‘verdieping van onze eigen stem’. De aansluiting op het vakgebied was direct raak; de invloed die onze stem en uiteraard ook die van onze cliënten heeft is tijdens een mediation sfeerbepalend. En daarmee een kritische succesfactor voor het welslagen van een mediation. Een mooie aansluiting op de BALV die voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst drukbezocht was en waar eveneens ‘de stem’ gehanteerd werd. Hoe mooi om te zien en te ervaren dat de aanwezige leden op de nieuwjaarsbijeenkomst zich zo verbonden voelen met de NMv dat de focus op verbinding makkelijk te realiseren was. En dat was niet alleen te voelen maar bovenal ook te horen! Het thema van de bijeenkomst ‘de verbinding van emotie’ was dan ook voor vele aanwezigen voelbaar en tilde het saamhorigheidsgevoel naar een hoger level. Level 2020 zogezegd; een mooie insteek om dit nieuwe jaar van start te gaan!

Speech Frederique van Zomeren tijdens Buitengewone Algemene Ledenvergadering 21 januari 2020

wo, 22/01/2020 - 12:43

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2020 heeft NMv-voorzitter Frederique van Zomeren een toespraak gehouden over het besluit om als NMv uit het samenwerkingsverband met de Federatie te stappen. Ook gaat ze in op de vele reacties die op dit besluit zijn gekomen.

Verantwoording besluit beëindiging samenwerkingsverband
“We staan hier met het hele bestuur om met u en met elkaar in gesprek te gaan over de moeilijke, maar nodige beslissing om het samenwerkingsverband met de Federatie te verlaten. Met als reden dat we de koers, de structuur en de financiën niet langer voor de NMv-leden konden behartigen. We staan hier om verantwoording af te leggen over de vraag waarom we zo hebben besloten en over de impact.

Veel reacties
De afgelopen tijd is een hele heftige tijd voor velen geweest. Als bestuur hebben we globaal 60 reacties (zo’n 4%) ontvangen. De reacties zijn te verdelen in drie categorieën:

1. een groep tegenstanders;
2. een groep voorstanders;
3. een groep waarvan sommigen neutraal zijn (in de zin dat ze vragen hebben).

Laat ik in ieder geval onze waardering uitspreken naar iedereen die de moeite heeft genomen om zijn/haar visie te delen.

De felheid van een aantal reacties heeft ons wel verrast. De verscheidenheid van reacties is ook groot. Met iedereen die heeft gereageerd, zijn we in gesprek gegaan.

We hebben de onvrede niet bij iedereen kunnen wegnemen. Dat hebben we gezien in campagnes op social media en we hebben het gevoeld als bestuur, door enkele grensoverschrijdende mails op de persoon. Dat is ons als bestuur, en mij persoonlijk, zacht gezegd, niet in de koude kleren gaan zitten. Ook zijn we aan de andere kant van het spectrum heel blij met de positieve reacties, mailtjes, appjes, tot aan gisteravond toe. Dank daarvoor.

Tegen degenen die zo boos hebben gereageerd: kom in gesprek. We willen het snappen. Waar zit de boosheid en het verdriet en wat is de aanleiding, wat hebben we daarin gemist dat u zo ongelooflijk geraakt bent? Hoe kunnen we vanuit de verscheidenheid van onze mediators komen tot een gezamenlijkheid met elkaar.

We hebben ons besluit op een integere manier willen doen. We nemen u mee:

Verscheidenheid in het veld
Voor sommigen is het belangrijk om terug te kijken naar 2013. Ik ben bij de NMv gekomen toen de eindonderhandelingen over de MfN, de Federatie, gaande waren. Ik herinner me verhitte discussies waar mensen ongelooflijk bezorgd waren over het verlies van identiteit, over het NMI dat verloren ging. Daarmee eindigde ook een instituut dat de pioniers van mediation al in de jaren ’90 hadden opgericht (waar ongelooflijk veel tijd en energie in heeft gezeten en waar het verdriet over het verlies groot was). De behoefte aan zekerheid: blijft de Federatie dan altijd samen? Toentertijd ging het om de overgang NMI naar de Federatie en de zorg of dat zorgvuldig opgebouwde instituut niet te grabbel zou worden gegooid met de vernieuwing. Of de naam en reputatie niet verloren zouden gaan? Die zorg is er nu, denk ik, ook bij een deel van u.

Voor ons is die zorgvuldigheid en reputatie uitermate belangrijk. Het gaat om organisaties en ieders inzet, maar vooral ook om het doel dat we met elkaar willen bereiken.

Structuur
We zijn niet over een nacht ijs gegaan met dit besluit. U weet dat de eenheid van een constructieve samenwerking tussen de Federatieverenigingen al langer stroef loopt. Het is een gegeven dat er geen eenheid was en is binnen de Federatie. Bij de oprichting hebben we ons als NMv daar wel zeer voor ingezet, maar de verschillen in bloedgroepen maken het opkomen voor het mediatorschap niet goed mogelijk. We houden elkaar in de klem binnen de Federatie, omdat het schuurt op belangenniveau, op het niveau van toekomstperspectieven en misschien nog wel groter, op het voortbestaan van de verschillende bloedgroepen.

Acceptabel voorstel oud MfN-voorzitter
Om dit op te lossen lag er een acceptabel voorstel van de oud MfN-voorzitter.
We hebben u bij de ALV in november 2018 geïnformeerd over een nieuwe structuur die nodig was om effectief met elkaar te werken, uit de klem, met erkenning van ieders autonomie en tegelijkertijd helder over waar de Federatie wel en niet over gaat. Duidelijkheid over de aparte rol van het MfN-register en de aparte rol van de Federatie, focus op het kwaliteitsbeleid, de normen die gelden voor de mediator, dát is wat ons bindt binnen de Federatie. Een duidelijk mandaat voor de voorzitter, die primair als rol heeft de verbinding tussen de verenigingen te bevorderen. En terug naar besluitvorming per consensus in plaats van de gek gegroeide stemverhouding van elk één stem.

Alleen, begin dat jaar, 2019, bleek dat er toch géén overeenstemming was binnen de Federatie. U heeft in de tijdlijn kunnen lezen wat het bestuur heeft gedaan om tot een oplossing te komen. We hebben hulp gezocht en gevonden van sleutelfiguren in het veld. We hebben de Raad van Advies gevraagd hoe hiermee om te gaan.

Omdat we, als bestuurders van de NMv, belangrijk vinden om onze eigen beroepsethiek trouw te zijn, hebben we niet op straat lopen rollenbollen. Wat we wel hebben gedaan is, toen heel duidelijk werd dat we in een patstelling kwamen (eind oktober), mediation voorgesteld. Ook met extra aandacht voor de zorg over de deadline van opzegging per 1 december.

In eerdere gesprekken was de Federatie namelijk al duidelijk naar de NMv toe: we handelen volgens de statuten en als je iets anders wilt, zorg dan dat je voor 1 december opzegt. Ruimte voor onderhandeling over de deadline hebben we niet gevoeld. Toen we geen antwoord kregen op ons mediationverzoek, hebben we nogmaals het verzoek gedaan ‘voorstel mediation’, want misschien waren we als bestuur niet duidelijk geweest over ons voorstel en onze wens om – onder leiding van een mediator – een oplossing te vinden.

Scenario
Dit alles speelde in de maand november vorig jaar. Het scenario dat de mediation afgewezen zou worden, hebben we nooit denkbaar geacht. Op onze heisessie op 21 november waren we wel enorm bezorgd. Wat als dit wel zou gebeuren? Dan zouden we geconfronteerd worden met een Federatie die geen mediation wil, dat raakt ons in onze kern. In onze waarde als mediator met passie voor ons vak. Dan worden we niet serieus genomen, we hebben geen invloed op de koers en het was al wel duidelijk dat een financiële claim zou volgen.

We voelden dat als dat het antwoord zou zijn, we dan echt niet verder konden op dezelfde wijze. Dat er dan geen vertrouwen meer was en dat we dan geen andere keuze hadden dan een grens te stellen. En ons als het ware te bevrijden uit de knellende structuur die voor de NMv-mediator niet goed was.

Dus uit de conflictsituatie stappen, juist om ruimte te creëren om eenheid te realiseren op visie en inhoud. De vraag die dan opkomt is als eerste: kunnen we dat als bestuur? Het antwoord is: ja. Maar de tweede vraag is veel belangrijker: hoe betrekken we de leden? Hoe zorgen we dat u geïnformeerd wordt, uw visie kunt geven, hoe kunnen we u meenemen in de achtergrond en hoe krijgen we uw instemming? Wij als bestuur geloven in die interactie. U bent leidend. U bepaalt. U geeft ons de verantwoordelijkheid namens u op te treden. Juist die interactie en transparantie vinden we de kern van de NMv.

Antwoord Federatie
Op 21 november om 21.30 ’s avonds kwam een mail van de Federatie binnen waarin mediation werd afgewezen. Als reden: zakelijke en bestuurlijke zaken zouden zich niet lenen voor mediation Het was ondermijnend en weinig respectvol.

Een antwoord dat we als bestuur niet voor mogelijk hadden gehouden. In de ruime week die ons resteerde tot 1 december, en het MfN-congres dat in diezelfde week nog plaatsvond, hebben we geen mogelijkheid gezien om tot een ALV of een serieuze ledenraadpleging te komen.

Reactie NMv-bestuur
We hebben er om die reden voor gekozen om onze verantwoordelijkheid te nemen als bestuur, namens u. Hoe? Door eerst persoonlijk de sleutelfiguren te informeren, daarna de schriftelijke opzegging te doen, de leden te informeren en daarna een persbericht te sturen over deze stap.

Vervolgens hebben we een uitnodiging verstuurd aan de Federatie om te bespreken hoe we de afronding op een goede manier konden realiseren en met elkaar – de Federatie én de NMv – naast elkaar de toekomst in konden. Ook een uitnodiging aan u om met ons tijdens het Federatie-congres en op de Meet&Greet van vandaag met het bestuur in gesprek te gaan.

Wij – als bestuur – hebben naar onze eer en geweten alles geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar we zijn daar met elkaar in de Federatie niet succesvol in geweest.
Het is spijtig dat het ons niet is gelukt. Ondanks onze inzet, alle inzet, van de Federatiepartners, van al die mediators die ons hebben geholpen om er uit te komen. We hebben een besluit genomen, een besluit waar we volledig achter staan dat dat genomen moest worden. Op een manier waar niemand blij mee is.

Spijt
Dat daarin ook dingen niet zijn verlopen zoals we gewild hadden, betreuren we. Het verhaal dat de Federatie via de pers is geïnformeerd is genuanceerder. Desalniettemin, dat had beter gekund en gemoeten. Dat spijt ons.

Verscheidenheid binnen de NMv
Wat willen we dan als bestuur? Natuurlijk samenwerken op inhoud om ons vak verder te brengen! Koester ook de verschillen en geef ruimte en duidelijkheid. Dan kun je veel effectiever zijn.
Zijn we dan nu ineens tegen de Federatie?

Nee, natuurlijk is er ook een grote waarde van de Federatie. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk, de contacten, de samenwerking met de instituties. Dat is heel goed en waardevol. Op geen enkele wijze willen we als bestuur daaraan tornen of de concurrentie zoeken. Nee, dat is een belangrijke waarde van de Federatie die we graag houden en versterken. Zonder de verstikkende structuur. Dit geldt ook voor de toekomst, want het kan niet zo zijn dat we niet samenwerken, simpelweg omdat we als professionals en bestuurders die verantwoordelijkheid hebben.

Weet ook dat we het MfN-register blijven steunen. Ons besluit heeft geen gevolgen voor de MfN-registermediators. U blijft gewoon MfN-registermediator. Het MfN-register is en blijft een onafhankelijk zelfstandig opererend register met een zorgvuldig opgebouwd kwaliteitsbeleid, een toetser van normen met een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht. Natuurlijk behouden we die relatie met het SKM-bestuur en blijven we betrokken om die kwaliteitsborging te garanderen. Voor u als mediator en natuurlijk voor onze opdrachtgevers.

Justitie: zij namen en nemen ons ook in deze nieuwe situatie serieus en dat is prettig. De contacten zijn goed en constructief. Er is over en weer vertrouwen. We zijn uitgenodigd om een werkbezoek te organiseren voor Sander Dekker, hebben we net gehoord! Dat doen we graag met u samen uiteraard.

Kans
Maandag is de Mediationwet weer gelanceerd. Vanuit alle hoeken en gaten van de mediationwereld is daar enthousiast op gereageerd. Geweldig! Als NMv zijn we daar trots op. We zijn trots dat we ons hebben ingezet om het verdeelde veld bij elkaar te brengen, na de eerste twee minder geslaagde pogingen om de wet te lanceren. Door vanuit belangen de verschillende perspectieven op de wet te beschrijven, en vervolgens ook met de MfN samen, zijn we gekomen tot een set van aanbevelingen. We zijn er trots op dat dat gelukt is. Ja, die wet moet er komen.

Toekomst: inbedding van mediation
We hebben een belangrijke missie uit te voeren. Eén: als vereniging om u en elkaar te ondersteunen in uw mediationpraktijk en ontwikkeling als mediator. Twee: om te zorgen dat mediation beter ingebed wordt in onze maatschappij. Dat we ‘in verbinding gaan stellen’ en dat dat de norm wordt. Daarvoor hebben we twee belangrijke aanknopingspunten: de Mediationwet en de herziening van het rechtsbestel. Beide kansen, met deze minister en dit kabinet, om nu boter bij de vis te doen.

Die energie zit ook in onze vereniging. Met u, met de ambassadeurs, met de ideeën, vernieuwing, vakontwikkeling, kwaliteitscriteria, campagnes, publicaties en alle activiteiten. De kracht van samen! Met die energie willen we de verbinding herstellen, binnen onze vereniging waar nodig, en ook daarbuiten. Om samen onze missie te volbrengen.

Wat betekent dat voor nu?
Als er zaken in de onderlinge relaties hersteld moeten worden, dan moeten we dat doen. Waar het vertrouwen is geschaad, bespreken we graag wat nodig is om dat te herstellen. Wij willen uw vragen beantwoorden, uw zorgen wegnemen, uw visie horen. En als er genoeg over toen is gesproken, zouden we graag met u naar de toekomst willen kijken. Ons voorstel in het visiedocument en het jaarplan 2020. In alle openheid. Wat wilt u als NMv-mediator?

We doen hierbij in ieder geval de oproep aan de Federatie om onze uitgestoken hand te accepteren. We vertrouwen erop dat we ons als professionals zullen inzetten voor die missie. Dat we allemaal inzien dat we samen sterker staan, vanuit autonomie en omdat we het willen.

Persbericht Eindelijk: de mediationwet!

ma, 20/01/2020 - 12:34

Persbericht
Eindelijk: de mediationwet!

De Nederlandse Mediatorsvereniging juicht van harte toe dat de Minister voor Rechtsbescherming
het wetsvoorstel inzake mediation agendeert.
De algemene beroepsvereniging van mediators in Nederland steunt het voorgenomen wetsvoorstel
dat leidt tot betere aansluiting van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing, zodat
rechtzoekenden gemakkelijker tussen beide kunnen schakelen en vrij zijn om juridische of andere
expertise te betrekken om een geschil op een duurzame manier op te lossen. De aangekondigde
deelgeschillenregeling is een goed initiatief. Het is ook belangrijk dat overheidsfinanciering
verschillende conflictoplossingsmethoden gelijkschakelt.

Lees hier het complete persbericht.

Tweede Kamerbrief vervolg wetgevingstraject mediation

ma, 20/01/2020 - 12:17

Op 20 januari heeft de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief aan de Tweede Kamer over het vervolg van de wetgevingstraject mediation verzonden.

Lees hier de brief van de Minister.

Beleidskader herstelrechtvoorzieningen strafproces

wo, 15/01/2020 - 20:03

Met het beleidskader wordt de inzet van herstelrecht gedurende het strafproces nader geduid. De in de vervolgaanpak benoemde maatregelen dienen ertoe die inzet verder te bevorderen. De NMv was betrokken bij de totstandkoming van dit beleidskader en heeft zich ingezet voor mediation en herstelrecht in brede zin. Deze erkenning van het belang en de inbedding van de herstelrechtvoorziening is een belangrijke pijler voor een betere en duurzame vorm van conflictoplossing binnen het strafrecht.

Klik hier om de kamerbrief en de bijlagen in te zien.

Nieuw: subsidieregeling voor innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand

wo, 15/01/2020 - 19:59

Minister Dekker heeft dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Toekomstige aanbieders, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators en nieuwe toetreders tot de markt worden opgeroepen subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten. De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Vroege effectieve en innovatieve interventie
Problemen van rechtzoekenden moeten, meer dan nu het geval is, in een zo vroeg mogelijk stadium, effectief, integraal en laagdrempelig (dichtbij huis) opgelost kunnen worden. Waar dat echt niet anders kan, volgt een juridische procedure. Voor niet draagkrachtigen wordt de oplossingsroute gesubsidieerd. Met vroege effectieve interventie wordt een vermindering van het aantal (onnodige) procedures beoogd. Maar vooral moet deze vernieuwde aanpak zorgen voor een betere geschiloplossing, duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en een betere vergoeding voor professionals.

Minister Dekker: “Om problemen van mensen sneller en beter te kunnen oplossen, willen we samen met deskundigen uit de praktijk nieuwe manieren van werken uitproberen. Stap voor stap kunnen we dan toegroeien naar een verbeterde rechtsbijstand. Dat is goed voor Nederlanders die in hun leven te maken krijgen met tegenslag. Tegelijkertijd is het goed voor het versterken van onze rechtsstaat, want we maken het recht beter toegankelijk voor iedereen.”
 
Ontwikkeling van rechtshulppakketten
De 10 miljoen euro is onderdeel van de veranderingen in het huidige stelsel voor rechtsbijstand. Rechtshulp wordt daarbij dichter bij mensen georganiseerd en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing.

Eén of meer oplossingen of oplossingsrichtingen binnen een rechtsgebied kunnen samen een rechtshulppakket gaan vormen. Deze toekomstige rechtshulppakketten vormen een belangrijk onderdeel in het vernieuwde stelsel.

Start indienen aanvragen subsidie
De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling. Aanvragen kunnen bij de Raad worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn geëindigd. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000.000,=. Per ingediend project geldt een maximale subsidiëring van € 1.000.0000,=.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden voor indienen van innovatieve projecten en de procedure van beoordeling leest u op de website van de Raad.

Informatiebijeenkomst
Op 11 februari, van 10.00 – 13.00 uur organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst die wordt afgesloten met een netwerklunch. Hier krijgt u meer achtergrondinformatie over de regeling en heeft u volop de gelegenheid uw vragen te stellen. We gaan graag met u in gesprek.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de regeling of denkt u erover, maar wilt u eerst meer weten? Wacht niet en geef vast nu uw interesse in deelname aan de informatiebijeenkomst aan ons door via het e-mailadres: subsidieregeling@rvr.org.
U kunt doen tot en met 31 januari aanstaande.

Meer informatie vindt u op de website van Raad voor Rechtsbijstand.

Gezocht: enthousiaste coördinator voor het Ambassadeursnetwerk van de NMv

do, 19/12/2019 - 16:46

Het ambassadeursnetwerk is een zelfsturende eenheid die bestaat uit betrokken en loyale leden, die bereid en in staat zijn om actief bij te dragen aan het bevorderen van mediation. Het uitdragen van de essentie en het belang van mediation zijn daarbij de belangrijkste doelen. Daarnaast fungeert het netwerk als klankbord voor het bestuur. De ambassadeurs ondersteunen en versterken de vereniging als het gaat om de profilering van mediation en de mediator als beroepsprofessional. Ook dragen ze bij aan het versterken van de band tussen de leden en het bestuur.

Wat doet de coördinator?

De coördinator is het aanspreekpunt voor de circa 25 ambassadeurs van het netwerk en voor het bestuur. De coördinator wordt door het bestuur gevoed met informatie, voorstellen of verzoeken richting de ambassadeurs. Omgekeerd signaleert en inventariseert de coördinator relevante behoeften, vragen en voorstellen van de ambassadeurs en informeert het bestuur. De coördinator zorgt ook voor opvolging van verzoeken en daarmee voor voldoende aansluiting en afstemming aan beide zijden. De coördinator realiseert – indien nodig – contactmomenten voor directe afstemming tussen ambassadeurs en bestuur (evt. via online meeting).

De coördinator organiseert de drie netwerkbijeenkomsten van de ambassadeurs en zit deze ook voor. De coördinator is samen met het netwerk verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de bijeenkomsten en overlegt met het verenigingsbureau over de praktische invulling (locatie, catering etc.).

Over welke kwaliteiten beschikt de coördinator?

De coördinator biedt structuur en heeft overzicht, communiceert makkelijk, is toegankelijk, constructief en daadkrachtig. De coördinator is in staat om soepel te schakelen in het contact met zowel de ambassadeurs als het bestuur en staat daarin ‘boven’ partijen. De coördinator kan signalen en/of behoeften van de ambassadeurs of het bestuur om te zetten in een helder verzoek, vraag of zorg.

Wat biedt de NMv?

Je krijgt de vrijheid om samen met de ambassadeurs concreet invulling te geven aan de profilering van ons vak. Er is een budget beschikbaar waarmee materialen en/of initiatieven kunnen worden gefinancierd (na goedkeuring door het verenigingsbureau). Op die manier kun je direct invloed uitoefenen. Daarnaast biedt de NMv de coördinator de (maximale) vrijwilligersvergoeding op jaarbasis, kosteloze deelname aan het jaarlijkse MfN-congres als ook kosteloze deelname aan de Jaarlijkse PE-carrousel van de NMv. Reiskosten zijn declarabel.

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Zie jij jezelf in deze ondersteunde en verbindende rol en ben je bereid je hiervoor gemiddeld een dag per maand in te zetten? Dan zien we graag uiterlijk 24 december a.s. jouw reactie per mail tegemoet.

Procedure 

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar info@mediatorsvereniging.nl.  Persoonlijke gesprekken gaan op 3 januari 2020 gevoerd worden met twee bestuursleden. Voor meer informatie over deze rol, mag telefonisch contact opgenomen worden met Anouk van der Jagt, de huidige coördinator, via 06-11321393.

 

 

NMv en de Belastingdienst: samen sterker

di, 17/12/2019 - 10:24

Sinds oktober zoeken de NMv en de Belastingdienst actief naar manieren om samen te werken. De behoefte aan samenwerking komt onder meer voort uit het feit dat er op fiscaal gebied nog veel fout gaat bij het indienen van belastingaangiftes van mensen die zijn gescheiden. Mediators zijn bij uitstek de partij die de burgers kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie. Doel van de samenwerking is mediators te voorzien van de juiste kennis en basisinformatie. De NMv en de Belastingdienst zetten zich daar samen voor in.

In september is de Belastingdienst een campagne gestart onder de titel ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ (zie https://over-ons.belastingdienst.nl/campagne-scheiden/). Doel van deze campagne is mensen bewuster te maken van de fiscale gevolgen van hun scheiding én hen te gidsen naar de informatie en de checklist op belastingdienst.nl. Deze checklist is een tool waarbij mensen de regie houden over hun scheiding en die tegelijkertijd concreet inzicht biedt in alle te nemen stappen voor de fiscale afhandeling van de scheiding.

De NMv heeft veel leden die zich richten op mensen die te maken hebben met een echtscheiding. Daarom zijn we blij met deze samenwerking want zo kunnen we deze leden, de professionele (familie)mediators, ondersteunen in hun belangrijke werk.

Hoe ziet de samenwerking eruit? 

Vanuit het NMv-bestuur wordt contact onderhouden met de Belastingdienst over het uitwisselen van relevante informatie voor de Professionele Mediator. Ook zullen mensen die informatie zoeken over “mediation en echtscheiding” de juiste informatie op de website van de NMv vinden. Tevens wordt gesproken over het concreter uitwisselen van kennis, bijvoorbeeld door het aanbieden van informatie, webinars of workshops door de Belastingdienst.

NMv-ambassadeur en familiemediator Anouk van der Jagt vertegenwoordigt de NMv tijdens overleggen met de Belastingdienst waarin het vooral gaat over inhoudelijke samenwerking.

Aan de orde komen vragen als:

 • ‘welke standaardfouten in convenanten ziet de Belastingdienst vaak terugkomen en hoe kunnen mediators dit beter ondervangen?’;
 • ‘hoe zorgen we als sector en als Belastingdienst dat we niet de adviseur van cliënten worden en tegelijkertijd dat cliënten goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen?”;
 • ‘is de website van de belastingdienst duidelijk en voldoende laagdrempelig, voor cliënten én voor mediators?’;
 • ‘is het resultaat van het doorlopen van de ‘scheiding checklist’ door cliënten een nuttig startpunt ter besprekingen van de consequenties van de scheiding?

 

 

Grote dank aan Raad van Advies

di, 17/12/2019 - 09:33

Het bestuur van de NMv bedankt haar leden van de Raad van Advies, Jan Wolter Wabeke, Clairy Polak, Jeroen Recourt, Eduard Nazarski en de voorzitter Peter Ingelse voor hun betrokkenheid bij de mediatorsvereniging.

Na 3 jaar gevraagd- en ongevraagd advies geven en in gesprek te zijn met het bestuur hebben zij op 21 november jl. besloten hun functie neer te leggen.

De raad, bestaande uit gerenommeerde personen die vanuit hun achtergrond en ervaring, met een blik vanuit politiek, recht, journalistiek en maatschappelijke organisaties, heeft de vereniging met haar externe blik kunnen verrijken.

Volgens de voorzitter, Frederique van Zomeren: “De raad heeft ons een spiegel voorgehouden, ons geholpen onze gedachten te ordenen en oplossingsrichtingen geschetst. Dat hebben we als bestuur als zeer waardevol ervaren”.

 

Terugblik lustrum Mediationcongres

di, 03/12/2019 - 11:34

Op 28 november werd het 10 jarig lustrum gevierd van het MfN congres, georganiseerd met input van alle zes federatiepartijen van de MfN, waaronder tot op dit moment de NMv.

Indrukwekkende sprekers in het plenaire ochtendprogramma zoals Ruben van Zwieten, Zuidaspredikant naar eigen zeggen en hij kreeg met gemak de lachers op zijn hand met een confrontatie van taalgebruik vanuit de ratio versus de taal van het hart. Een mooie eyeopener voor velen van ons en zeer herkenbaar, zowel bij onszelf als bij onze cliënten. Schrijnend mooi en kwetsbaar was de presentatie van Esther Vergeer; zij opende ons de ogen waarin doorzetten, elkaar nodig hebben en afhankelijkheid het thema waren. Een powerdame versus een gevoelige heer; een prachtcombinatie voor de ochtend! In de middag vonden de parallelsessies plaats waarbij de NMv een aantal mooie workshops ter opluistering van deze dag heeft verzorgd, zoals de Bruggenbouwers, onder leiding van bestuurslids Hans Bekkers, waarbij een prachtig boek met, uiteraard anonieme, beeldende en inspirerende verhalen van de diverse auteurs onder auspiciën van Aik Kramer. De foto met de trotse deelnemers spreekt boekdelen!

De andere door de NMv verzorgde workshop vond plaats onder leiding van bestuurslid Julia Gerlach en begon met een knallende ruzie ingezet als conflictueuze start van de workshop “de positieve effecten van een arbeidsconflict’. Ook de andere parallelsessies werden met enthousiasme bezocht en uiteraard werd er zowel meegedaan als ook met een kritische blik gekeken; zoals wij als mediators gewoon zijn te doen; dat is immers ons vak! Observeren, vragen, doorvragen en vooral geen mening ventileren, althans niet als oordeel geveld.

De NMv was zoals ieder jaar vertegenwoordigd met een stand en daar stond het bestuur klaar om met leden in gesprek te gaan over de onlangs vermelde ontwikkeling bij de NMv, te weten de keuze om op eigen kracht door te gaan. De gesproken leden bevestigden dat het goed was om meer informatie gekregen te hebben over dit besluit van de uitstap uit federatieverband met de MfN. En ook hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen; ook daarin zat een positieve spirit! En natuurlijk was de vertrouwenspersoon Paul Wijntje aanwezig, om voorlichting te geven over (vooral voorkomen van) klacht -en tuchtrechttrajecten.

Al met al een dag om met genoegen op terug te kijken en trots te mogen en kunnen zijn op een dag waarbij de aanwezige leden inspiratie hebben kunnen opdoen ter ontwikkeling van het vakgebied mediation.

Een nieuwe fase voor het ambassadeursnetwerk

do, 28/11/2019 - 14:47

In 2020 wordt het ambassadeursnetwerk vijf jaar. Een eerste kroonjaar. Het begon allemaal in 2015, toen Eline van Tijn het idee lanceerde om als NMv-leden actief bij te gaan dragen aan het positief en helder voor het voetlicht brengen van ons vak. Onder andere door het geven van presentaties voor (potentiële) verwijzers, het schrijven van stukken, het ontwikkelen van inhoud en door nadrukkelijk aanwezig te zijn op social media.

Het ambassadeursnetwerk begon met een sympathieke, zichzelf sturende groep enthousiastelingen die een aantal keer per jaar bijeenkwamen voor kennisdeling, uitwisseling en ontwikkeling van ideeën om mediation meer op de kaart te zetten. Als startschot van een nieuwe fase werd er begin dit jaar met input van alle ambassadeurs een visiedocument gemaakt waarin doel, doelstellingen en activiteiten van het netwerk zijn gekaderd.

En inmiddels is er een steeds groter groeiende groep ‘diehard’ mediators die hun stem willen laten horen en zo werd het netwerk in de afgelopen jaren een begrip binnen de vereniging en een serieuze gesprekspartner voor het NMv-bestuur. Kortom, aan de vooravond van het vijfjarig bestaan, staat er een stevig fundament voorzien van een visie en met betrokken ambassadeurs die ook in 2020 tijd hun stem, talent, ambities en energie in willen blijven zetten voor het uitdragen van ons mooie en betekenisvolle vak.

Ik geef het stokje als coördinator van het netwerk eind dit jaar door. MOS zal de verdere procedure rondom het aanstellen van een nieuwe coördinator op zich nemen. Het was fijn om de afgelopen jaren met alle ambassadeurs (oude en nieuwe) samen te werken en het is ook fijn om me nu te kunnen concentreren op een aantal andere dossiers binnen de NMv. Want ik blijf me graag hard maken voor mediation.

Met vriendelijke groet,

Anouk van der Jagt

Mediators gaan partijen ondersteunen bij Brexitconflicten 

wo, 27/11/2019 - 16:25

De Nederlandse Mediatorsvereniging, NMv, komt het bedrijfsleven te hulp bij Brexitconflicten. Deal of geen deal, veel contracten zullen met behulp van advocaten juridisch worden aangepast. Tegelijkertijd zal de uitwerking en uitvoering van de Brexit op meerdere niveau’s in het bedrijfsleven, en mogelijkerwijs ook in privélevens, ingrijpen. Hierdoor kan er onvrede en spanning ontstaan. Onvrede vanwege onzekerheid, grote veranderingen, aanpassingen in de werkwijze, vaak versterkt door cultuurverschillen.

Juist die cultuurverschillen komen naar boven als de Brexit echt een feit is geworden. Want de paraplu van Europese afspraken en wetgeving geldt dan niet meer en een eenduidige Britse manier van werken bestaat ook niet. Wales, Noord Ierland en Schotland hebben hun eigen wetten, gewoontes en regels.

Om die onzekerheid en onvrede, naast het juridisch gesteggel in goede banen te leiden, lanceert de NMv de website www.brexit-problemen.nl . Een Platform waar bedrijven ervaren Cross-Border mediators, internationaal werkende mediators, kunnen vinden die met hun specifieke kennis en ervaring de bedrijven kunnen ondersteunen in deze complexe conflicten.

Conflictbemiddeling betekent ook de goede verhoudingen bewaren, ook gedurende het juridische geschil. Het bedrijfsleven kan zich niet permitteren dat het werk stil komt te liggen.

De pool van internationaal opererende mediators op de website www.brexit-problemen.nl zijn allen lid van de NMv, de grootste beroepsvereniging van mediators in Nederland. Ze werken allen onder de standaarden en regels van het IMI, MfN- en ADR register.

 

NMv nieuwjaarsbijeenkomst: ‘De verbinding van emotie’

di, 26/11/2019 - 14:07

De NMv nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst “De verbinding van emotie” op dinsdag 21 januari 2020 bij Green Village in Nieuwegein.

We beloven u een inspirerende middag
Naast de speech van NMv-voorzitter Frederique van Zomeren, een Meet & Greet met het bestuur en mogelijkheid tot netwerken tijdens de nieuwjaarsborrel, trakteren wij u op twee bijzondere presentaties:

 • Marjon Kuipers van FEM Profiling geeft een lezing over het herkennen van non-verbale signalen tijdens de mediation.
  Sinds haar opleiding tot mediator volgens het protocol van het Mediators federatie Nederland is Marjon werkzaam als zelfstandig gevestigd MfN Register Mediator.
  Zij is tevens Rechtbank & Strafzaak Mediator en geaccrediteerd familie- en arbeidsmediator. Marjon houdt praktijk in Enschede en Amsterdam en is aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Ook is zij High Trust relatie voor de Raad voor de Rechtsbijstand en lid van de Kring van scheidingsspecialisten.Tijdens de studie Graduate Specialist Analytic Profiling en de Master Mediation heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van stress & emoties en de invloed daarvan op lichamelijk
  en mentaal welzijn.
 • Bernette Boukema van het Mediationbureau van de rechtbank Amsterdam vertelt u alles over het laten horen van je eigen stem en bewustwording van je
  eigen aanwezigheid. Bernette is afgestudeerd aan de Academie voor Stembevrijding van Jan Kortie.Daarnaast heeft zij onder meer de Mediationopleiding gevolgd bij het CvC en is zij momenteel werkzaam bij het Mediationbureau van de rechtbank te Amsterdam.

Kortom: dit mag u niet missen!

Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 – 16.30     Ontvangst
16.30 – 17.00     Frederique van Zomeren, voorzitter NMv:
Nieuwjaarsspeech
17.00 – 17.50     Marjon Kuipers, FEM Profiling:
Zie ik het goed? Het herkennen van non-verbale signalen tijdens mediation
17.50 – 18.30     Bernette Boukema, Mediationbureau van de rechtbank Amsterdam:
                               Sterker met je stem
18.30 – 19.30    Nieuwjaarsborrel en Meet & Greet met bestuur

PE-punten en kosten

 • de aanvraag voor PE-punten wordt gedaan;
 • de kosten voor deelname voor NMv-leden bedragen: € 40,= ex BTW;
 • de kosten voor deelname voor niet-NMv-leden bedragen: € 60,= ex BTW;
 • wilt u een verwijzer meenemen als introducé, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.

Locatie
Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein

Zowel per auto als OV is de locatie gemakkelijk te bereiken. Vanaf Utrecht Centraal Station kunt u tram 60 of 61 nemen. U stapt na 13 minuten bij halte Zuilenstein uit. Vanaf daar is het nog 3 minuten lopen. Green Village heeft een eigen (gratis) parkeerterrein. Vanuit het bestuur kijken wij uit naar een mooie dag!

Mogen wij u ook verwelkomen op 21 januari?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

 

 

 

 

Nieuwe ledenbijeenkomst 21 januari 2019

di, 26/11/2019 - 13:54

Speciaal voor onze nieuwe leden (lid geworden na 1 januari 2019) organiseren wij voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst van 13.30 uur tot 16.00 uur een kennismakingsbijeenkomst. Deze vindt ook plaats bij Green Village in Nieuwegein.

Het programma is als volgt:

13.30 uur            Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur            Meet en greet met NMv bestuur
14.15 uur            De rol van de NMv vertrouwenspersoon Paul Wijntje
14.30 uur            ‘Netwerken in mediatorland’ door Sandra Ploeg, mediator en organisatieadviseur
16.00 uur            Afsluiting en inloop naar nieuwjaarsbijeenkomst

Locatie
Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein

Zowel per auto als OV is de locatie gemakkelijk te bereiken. Vanaf Utrecht Centraal Station kunt u tram 60 of 61 nemen. U stapt na 13 minuten bij halte Zuilenstein uit. Vanaf daar is het nog 3 minuten lopen. Green Village heeft een eigen (gratis) parkeerterrein.

Bent u er ook bij?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

NMv volgt eigen koers

ma, 25/11/2019 - 14:39

Na 5 jaar samenwerken binnen de MfN-federatie van mediatorsverenigingen is nu het moment gekomen voor de NMv – de grootste mediatorsvereniging van Nederland – om weer een zelfstandige koers te varen. We staan op een cruciaal punt voor wat betreft de ontwikkeling van ons vak. Als bloeiende beroepsvereniging voor professionals in mediation, zien we het belang van een heldere koers voor ons vak en voor de mediators.

De NMv vindt onder andere dat de mediationwet, die feitelijk klaar is, nu echt geagendeerd en ingevoerd moet worden.

NMv-voorzitter Frederique van Zomeren: “De afgelopen jaren heeft de NMv binnen de federatie geprobeerd op één lijn te komen. Dejuridisering en duurzame conflictoplossing door het stimuleren van mediation. Door op te komen voor het belang van de professionele mediator en het realiseren van een gedragsverandering tussen strijdende partijen, zodat het normaal wordt om ‘in verbinding te stellen’ in plaats van ‘in gebreke te stellen’ ”.

Ook de stelselherziening van de rechtsbijstand moet nu gerealiseerd worden. Laagdrempelige toegang tot professionele hulp bij geschillen, waarbij mediation een grote rol kan spelen naast de advocatuur.

De NMv, de beroepsvereniging van mediators met meer dan 2.200 leden, wil op deze manier de belangen van haar leden optimaal gaan behartigen. De NMv gaat daarom op eigen kracht door met het oog op de toekomst. Visie van de NMv: Mediation als vanzelfsprekende eerste stap voor een duurzame conflictoplossing, begeleid door professionals in mediation.

Lees in deze factsheet wat de stopzetting van de samenwerking met de MfN-federatie voor u als NMV-mediator betekent. Hier vindt u ook een Q&A.

Conclusie debat: mediators zijn niet in beeld!

ma, 25/11/2019 - 11:38

Tijdens het Algemeen Overleg op 7 november in de Tweede Kamer over de gesubsidieerde rechtsbijstand, lees: toevoegingen, waren namens de Nederlandse Mediatorsvereniging Anouk van der Jagt en Hans Bekkers aanwezig om te horen of minister Dekker extra structureel geld ter beschikking stelt om de sociale advocatuur ‘in leven te houden’, en uiteraard hoe en op welke wijze mediators in de plannen voor gesubsidieerde rechtsbijstand op de kaart staan. Dit is vooral van belang voor familiemediators, omdat zij veel met toevoegingszaken te maken hebben.

Onze conclusie: mediators zijn niet in beeld. Het hele debat tussen de minister en Kamerleden ging over de sociale advocatuur en het niet toezeggen van meer structureel geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaten in het publiek verlieten demonstratief massaal het overleg.

Het werd ons als NMv, als vertegenwoordigers van mediators, duidelijk dat het debat over de gesubsidieerde rechtsbijstand alleen over sociale advocatuur gaat. In zijn openingszin stelde de minister het duidelijk: “We hebben het over de advocatuur, over de gesubsidieerde rechtsbijstand.” Het woord mediation is welgeteld eenmaal door een Kamerlid gezegd. Ook in oplossingen die de  minister en Kamerleden voorstellen, komt mediation als onderdeel van de conflictoplossing niet voor. Is de mediator als conflictoplosser geheel buiten beeld. Ondanks beleid dat gericht is op betere en laagdrempelige toegang tot rechtsbijstand en tegengaan van onnodig procederen.

Wat ons als mediators nu te doen staat is om heel concreet een rol en plek op te eisen in de verschillende pilots die nu in ontwikkeling zijn. Daarmee laten zien welke bijdrage mediation levert aan minder procederen én aan conflictoplossingen. Ten tweede als NMv direct de dialoog aangaan met het ministerie en de meerwaarde van mediation in de herziening van de rechtsbijstand verankeren. Het Topberaad waarin de federatie deelneemt levert de mediators kennelijk niet veel op. En als derde zij aan zij blijven staan met de sociale advocatuur. We dienen allemaal het belang om mensen in problemen bij te staan bij het oplossen van conflicten, zij aan zij, in aanvulling op elkaar. Wij houden als NMv het debat in de gaten, melden ons waar nodig, en komen hierop terug.

 

VMSZ en NMv sporen Tweede Kamerleden aan tot amendement begroting J+V 2020

ma, 18/11/2019 - 10:56

De VMSZ en de NMv hebben samen Tweede Kamerleden aangespoord om een amendement op de begroting van Justitie in te dienen, om te zorgen dat de financiering van Mediation in Strafzaken gelijke tred blijft houden met de groei van het aantal doorverwijzingen. Klik hier om de brief te lezen.

Minister, zet mediators in! Laagdrempelige en duurzame conflictoplossing voor iedereen die dat nodig heeft!

wo, 06/11/2019 - 10:18

Donderdag 7 november vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de herziening rechtsbijstand. Naar aanleiding daarvan heeft de NMv – de beroepsvereniging voor professionals in mediation – onderstaande notitie aan minister Dekker gestuurd.

Sinds het bekendmaken van de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand ingrijpend te hervormen, klinkt er luide kritiek vanuit de juridische wereld. Dit leidde zelfs tot acties van advocaten begin van dit jaar. De NMv publiceerde hierover al een uitgebreide opinie op haar website, een samenvatting hiervan verscheen begin dit jaar in de NRC.
In het Tijdschrift Conflicthantering 4 publiceerde de NMV het artikel “Mediation als vanzelfsprekende optie” en in uitgave 5 van 2019 pleitten we voor maatwerk voor echtscheiding in het artikel “De cliënt verdient efficiëntie en de mediator vertrouwen”.

De meest gehoorde kritiek: mensen met een lager inkomen zijn de dupe en hebben straks geen toegang meer tot goede, onafhankelijke rechtshulp. Een begrijpelijk en belangrijk punt van zorg dat ook door mediators wordt gedeeld. Minister Dekker zal op dit punt beter dan vooralsnog het geval is geweest, moeten uitleggen hoe de effecten er straks in de praktijk uit gaan zien. Het is minder begrijpelijk dat de grotere rol die in het nieuwe stelsel mogelijk voor mediators is weggelegd, met name door advocaten als niet wenselijk worden gezien. Wanneer het namelijk daadwerkelijk om het belang van de burger gaat en om de toegankelijkheid van goede professionele hulp bij conflicten voor iedereen die dat nodig heeft, dan kunnen mediators, advocaten en andere (rechts)hulpverleners beter samenwerken dan elkaar onnodig beconcurreren.

In een goed functionerend rechtsstelsel is voor zowel advocaat als mediator plek. Zoals procederen niet altijd tot een oplossing leidt, is mediation ook niet bij elke zaak de beste methode.

Het credo ‘minder procedures, meer oplossingen’ waarmee Dekker zijn herzieningsplannen presenteerde, is niet uit de lucht gegrepen. Het stelsel is aan hervorming toe.

De rechtsstaat beweegt niet snel genoeg mee met de toenemende vraag naar simpele en oplossingsgerichte procedures. De reflex van partijen die met elkaar in conflict zijn, is in Nederland meestal een gang naar advocaat en rechter. Een keuze voor mediation hoort daar ook bij te zitten. Wet- en regelgeving kan er een belangrijke rol in spelen om dit eerder en nadrukkelijker bij burgers onder de aandacht te brengen. De rechtshulppakketten die worden ontwikkeld moeten laagdrempelig en oplossingsgericht zijn. Een paradigmashift van ‘ingebrekestelling’ naar ‘inverbindingstelling’. Mediation is een gelijkwaardige optie – naast de gang naar de rechter.

Minister, zorg voor voldoende stimulans en financiering van mediation. Want op dit moment is de verhouding scheef en is mediation géén gelijkwaardige optie. Slechts 6% van de rechtsbijstand gaat nu naar mediation. Een gemiste kans gezien het hoge slagingspercentage waarop de Nederlandse mediationpraktijk kan bogen in conflicten van zeer uiteenlopende aard. Ook rechters zien dit in toenemende mate en stimuleren partijen de laatste jaren al steeds vaker om gedurende het proces samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via mediation.

Meer aandacht voor mediation zal uiteindelijk leiden tot een welkome herijking van onze conflictcultuur. Een conflict uit handen geven zodra het niet lukt om het zelf op te lossen is eigenlijk vreemd: vaak weet je heel goed wat de oplossing zou moeten zijn en waarom zou je niet zelf de regie kunnen houden? In een gezonde conflictcultuur hoort daarom nog een extra stap tussen het zelf oplossen en het nemen van juridische stappen. Namelijk dat je eerst nog kijkt of je er met goede begeleiding samen uit kunt komen. Kortom: laagdrempelige en duurzame conflictoplossing voor iedereen die dat nodig heeft. In zo’n stelsel is voor advocaat én mediator plek.

Hiervoor zet de NMv zich in. We lobbyen in Den Haag, we spreken met Tweede Kamerleden, we nemen deel aan de pilots en werkgroepen die Justitie ontwikkelt om invulling te geven aan een betere voorziening voor de rechtsbijstand, we leveren expertise, goede voorbeelden, schrijven opinies en denken mee. Dat doen we in samenwerking met de NMv Ambassadeurs en collega-mediatorsverenigingen.
Samen kritisch én constructief.

Aandacht voor samengestelde gezinnen

di, 05/11/2019 - 14:07

Tijdens het NMv-event ‘It’s all in the family’ vertelde keynotespeaker Marlijn Kooistra-Popelier over mediation in samengestelde gezinnen – een belangrijk aspect van familiemediation dat vaak nog wat onderbelicht blijft. Samen met filosoof Corrie Haverkort en advocaat Aleide Hendrikse-Voogt schreef Kooistra-Populier het boek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin’ en ontwikkelde ze het Stiefouderschapsplan. Kern hiervan zijn de zeven specifieke kenmerken van samengestelde gezinnen, waarbij onder meer aandacht is voor het ouderschap dat ex-partners

blijven delen, het wonen in twee huizen en het omgaan met meerdere loyaliteiten.

Tijdens haar presentatie vertelde Kooistra-Popelier over het zeer hoge percentage scheidingen onder tweede huwelijk, met soms zeer nadelige gevolgen voor de betrokken kinderen. Die hebben zich opnieuw gehecht, en daarvan afscheid nemen heeft impact. Het samenvoegen van gezinnen na een scheiding gebeurt vaak erg snel, zo heeft ze in de praktijk gemerkt. Extra aandacht voor de uitdagingen binnen zo’n samengesteld gezin is dus belangrijk, en daar ontbreekt het vaak aan. “Na een scheiding brengt een nieuwe relatie enorm veel positieve emoties met zich mee, het is leuk, spannend, opwindend. Dan voelt het niet altijd logisch om heel erg stil te staan bij de gevolgen van een samengesteld gezin. Terwijl je daar juist een stevige basis mee legt en veel toekomstige spanningen kan voorkomen”, zo zegt ze. Hoe je daar het beste mee omgaat, en welke afspraken je bijvoorbeeld over de kinderen maakt, kan ook in het initiële echtscheidingstraject al worden besproken.

Op stiefplan.nl is meer over het Stiefouderschapsplan te vinden, met tips voor ouders in samengestelde gezinnen en een interessant aan bod voor mediators waaronder een driedaagse cursus over de materie.

Week van de Mediation in de media

di, 05/11/2019 - 13:53

Ook dit jaar hebben de NMv-mediators met hun acties in het land weer veel mooie media-aandacht behaald. Zo vertelt Tabitha van den Berg van Mediation Amsterdam in Het Parool over de heen-en-weergesprekken die ze met haar andere mediators uit Amsterdam-Noord op het hoofdstedelijke pontveer organiseerde. “Partners die scheiden, familie- en burenruzies, hommeles op het werk. Vaak heeft iemand behoefte aan een luisterend oor, terwijl de omgeving geneigd is met goedbedoelde adviezen te strooien: doe dit, pak het zo aan. Beter is: even luisteren. Een probleem wordt helder wanneer je erover praat”, zo zegt Tabitha over de onderwerpen die zoal voorbijkomen. De pont is daarvoor een prettige locatie, zo zei ze daarnaast. “Het is een ontmoetingsplek voor Amsterdammers. Een plek waar mensen geen haast hebben, nergens heen kunnen.”

In het Haarlems Dagblad en gelieerde regionale titels gaan NMv-ambassadeurs Margit Ansink en Rachel Schulte uitgebreid in op hun vakgebied. “Familiebanden kunnen enorm sterk zijn, maar de impact kan verwoestend zijn als het misgaat”, zo zegt Ansink in het stuk. Schulte gaat onder meer in op de uitdagingen die bij co-ouderschap komen kijken. “Tijdens een relatie is de zorg voor de kinderen ook niet altijd fiftyfifty geweest. Week op, week af is voor kleine kinderen niet per se fijn. Dan zijn ze weer bij papa, dan weer bij de oppas, dan weer bij mama.” Daarnaast vertellen de mediators over de andere zaken die ze in hun praktijk tegenkomen, zoals de ontvlechting van familiebedrijven of hoogoplopende arbeidsconflicten.

De diverse ‘open huizen’ die door mediators in heel het land werden georganiseerd, konden ook op veel regionale aandacht rekenen. Bijvoorbeeld in het Weekblad Vijfheerenlanden, dat haar lezers informeerde over het open huis dat Christina Hosman Mediation in Leerdam hield en waar geïnteresseerden meer te weten konden komen over familiemediation.