Feed-aggregator

Invoering scenario 1 rapport Commissie Van der Meer

NVM nieuws feed - ma, 29/11/2021 - 00:00

Afgelopen Prinsjesdag kondigde het demissionair kabinet aan 154 miljoen euro te investeren in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Een mooi besluit dat volgde op twee door de Kamer aangenomen moties die beide opriepen tot meer investering in de sociale advocatuur en gesubsidieerde rechtsbijstand. De tweede motie Van Nispen (SP) en Azarkan (DENK) riep het ministerie van Justitie en Veiligheid op in overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse orde van advocaten voorbereidingen te treffen voor de invoering van scenario 1 uit het rapport ‘Andere Tijden, Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand’, van de commissie Van der Meer per 1 januari 2022. De afgelopen periode heeft de Raad gewerkt aan een analyse van de impact van deze invoering. Deze is groot, brengt risico’s met zich mee en vraagt veel van ons allen. We vertrouwen erop dat de invoering goed verloopt, waarbij wij zorgen voor duidelijke werkinstructies en begeleiding. De invoering is beoogd voor 1 juli 2022, als de hiervoor benodigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gereed is. Per 1 januari 2022 worden via een tussentijdse (anticiperende) beleidsregel de punten die begunstigend uitwerken doorgevoerd.

Puntenaanpassing

De aanbevelingen van de commissie van Van der Meer zien met name op het herijken van de forfaitaire puntenaantallen, toeslagen en reistijdvergoeding. Verder beveelt de commissie aan de zogenoemde samenhangregeling ook toe te passen op adviestoevoegingen.

De aanbevelingen van de commissie neemt de minister in de hiervoor genoemde AMvB over, voor zover deze zijn beperkt tot die onderdelen waarvan invoering per 1 juli 2022 haalbaar is. Onder andere de punten in de bijlage bij het Bvr en in het Btm worden aangepast en de bijlage wordt in lijn gebracht met de zaakcodelijst van de Raad voor Rechtsbijstand.

Per 1 januari 2022 wordt in de anticiperende beleidsregel voornamelijk begunstigende aanpassing van de forfaitaire puntenaantallen en daarmee verband houdende aanpassingen, zoals toeslagen en reistijdvergoeding opgenomen. Voor een groot deel van de rechtsgebieden betekent dit een verhoging van het aantal punten (het forfait). De aanbevelingen van Van der Meer die een verlaging van de vergoeding inhouden, waaronder verlaging van enkele forfaitaire puntenaantallen en het toepassen van de samenhangregeling op adviestoevoegingen, voert de minister per 1 juli 2022 in de wijzigingen van het Bvr en het Btm door.

De vaste puntvergoeding van € 113,85 excl. BTW in 2021 wordt geïndexeerd per 1 januari 2022. De beleidsregel van de Raad over verstrekking van een tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation in de jaren 2020 en 2021 wordt niet verlengd. Ook de beleidsregel aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures wordt met de invoering van scenario 1 van Van der Meer per 1 januari 2022 beëindigd.

De Raad is nog druk doende om alles in kaart te brengen, maar in grote lijnen kunnen we u alvast het volgende melden over de wijzigingen per 1 januari 2022:

 • de puntentoekenning in de bijlage van het Bvr 2000 wordt in begunstigende zin aangepast;
 • de puntentoekenning voor een adviesvergoeding blijft 4 tot 6 uur en wordt 10 (was 8) bij een tijdsbesteding vanaf 6 uur;
 • declarabele uren worden als volgt afgerond: 0,01-0,49 naar beneden en 0,50-0,99 naar boven;
 • zaken voor een bij verdrag met rechtspraak belast internationaal college of een daarmee vergelijkbaar internationaal college worden als procedure vergoed (was advies);
 • er komt één forfaitaire vergoeding voor echtscheidingszaken van 13 punten. Daarbij wordt het onderscheid tussen zaken met en zonder tegenspraak opgeheven. Ook komen er diverse toeslagen voor objectief vast te stellen activiteiten in de echtscheidingsprocedure;
 • de grens voor het aanvragen van Extra Uren wordt verlaagd van drie naar twee keer het forfait;
 • de vergoeding voor mediationtoevoegingen wordt verhoogd van 4 naar 5 punten. In totaal 10 punten per zaak conform Van der Meer. Het gaat om een toeslag in geval van de aanwezigheid van minderjarige kinderen in de mediation voor de echtscheiding/beëindiging samenwoning;
 • behalve de opvolgings- en de afhechtingstoeslag worden alle bestaande toeslagen met 0,5 punt verhoogd;
 • de vergoeding voor reistijd wordt 0,5 punt per volle gereisde 50 km per bezoek;
 • bij een afgewezen verzoek in het kader van no cure less fee bedraagt de vergoeding de helft van de door Van der Meer voor die categorie berekende tijdbesteding. Die halvering corrigeren we via de vaststelling opwaarts naar de door Van der Meer berekende tijdsbesteding, als in die zaak een gegrond beroep of gegrond hoger beroep volgt.

Inmiddels is ook de Kamerbrief door de minister van Rechtsbescherming hierover aan de Tweede Kamer verzonden. Onderaan dit artikel treft u de links hiervoor aan.

Voorbereidingen

Ondertussen is de Raad druk bezig om de invoering van de begunstigende beleidsmaatregel per 1 januari 2022 voor te bereiden. Dit geldt zowel voor aanpassingen in beleid, bedrijfsprocessen, alsook benodigde ICT-aanpassingen. We zijn genoodzaakt om binnen onze bedrijfsvoering ruimte vrij te kunnen maken voor deze invoering en prioriteiten te herzien. Dit houdt onder meer in dat de Raad de realisatie van het mediatorsportaal uitstelt tot een later moment. Verder is de verwachting dat werkvoorraden gaan oplopen in de maanden december en januari en besluiten op aanvragen wat langer duren.

Meer informatie voor en na invoering

De invoering van scenario 1 van Van der Meer vraagt veel van ons allen. Ook van u als rechtsbijstandverlener. We willen deze invoering zo goed als mogelijk doorvoeren en u daarbij ondersteunen. Dat doen we door u de komende tijd regelmatig te informeren over wat er gaat veranderen en waar de veranderingen in de werkinstructies op Kenniswijzer straks zijn terug te vinden. Bovendien kijken we naar de mogelijkheden voor organisatie van online (scholings)bijeenkomsten in januari volgend jaar, zodat we u direct kunnen helpen na invoering van de wijzigingen en uw vragen kunnen beantwoorden.

Verder stellen wij het mailadres invoeringvandermeer@rvr.org open. Heeft u nu al vragen, dan kunt u die daarop stellen. Omdat veel nog in voorbereiding is, kunnen we nog niet gelijk op al uw vragen antwoord geven. We gebruiken uw input voor een Q&A die op de site rvr.org gepubliceerd wordt en voor de scholingsbijeenkomsten.

Wat vragen wij van u?

 • dien uw aanvragen toevoeging/vergoeding zo volledig mogelijk in;
 • controleer of de NAW-gegevens van de rechtzoekende juist zijn ingevuld;
 • controleer op Kenniswijzer of u voor het rechtsprobleem een aanvraag kunt indienen;
 • doorlooptijden zullen de komende maanden oplopen (de gebruikelijke doorlooptijden zijn voor High Trust-aanvragen max. 5-10 werkdagen en voor regulier 5-6 weken; dit kan dus oplopen).

 

Meer achtergrondinformatie

Punten- en zaakcodelijst voor toevoeg- en vaststelregistratie - rvr.org
Motie Klaver (D’66) en Ploumen (PVDA)
Motie Van Nispen (SP) en Azarkan (DENK)
 

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Knopen doorgehakt tijdens ALV

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

Met de Algemene Ledenvergadering gaf NMv de aftrap voor een prachtige Week van de Mediation. Niet veel leden hadden op het vroege tijdstip de weg naar Woudenberg gevonden, maar gelukkig was er de mogelijkheid online mee te doen. En daar werd goed gebruik van gemaakt. In een uur tijd passeerden, onder leiding van voorzitter Julia Gerlach, belangrijke onderwerpen de revue.

Zo werd er ingestemd met actualisering van het huishoudelijk reglement op een aantal punten en het nieuwe vrijwilligersbeleid, en konden leden kennis nemen van de begroting en het nieuwe bestuursreglement. Een belangrijk besluit betrof de indexatie van de contributie. De leden gingen akkoord met aanpassing van de contributie met 50% van het consumentenprijsindexcijfer met ingang van 2022. Omdat er stemmen opgingen om de contributie niet voor 50%, maar voor 100% te indexeren, is besloten om volgend jaar opnieuw een voorstel over de contributie aan de leden voor te leggen.

Mentimeter
Zo tegen het eind van het jaar blikken we ook graag vooruit. Via de ‘mentimeter’ lieten de deelnemers weten aan welke zaken het bestuur in 2022 vooral aandacht moet besteden. Op de foto ziet u vele onderwerpen genoemd. Met een aantal is het bestuur al flink bezig, waaronder het wetgevingstraject en natuurlijk het genereren van bekendheid aan mediation. De ‘Week van de Mediation’ geeft daarvoor genoeg voorbeelden. Hoe dan ook: voldoende voeding voor de bestuurstafel. U hoort daar vanzelf meer over.

Afscheid bestuursleden Martijn Berntsen en Sandy Buurman
De ALV is ook altijd dé gelegenheid om een bestuurswissel aan te kondigen. We namen – helaas – afscheid van Martijn Berntsen en Sandy Buurman-Drenth. Beiden moeten prioriteiten stellen en kunnen, vanwege drukke banen, helaas het bestuurswerk niet de aandacht geven als dat ze zouden willen. Martijn heeft zich gedurende zijn bestuursperiode stevig ingezet voor de ambassadeurs, de  vertrouwenspersonen en het thema kwaliteit. Sandy heeft zich laten kennen als een recht-door zee penningmeester en mede dankzij haar scherpe blik heeft de NMv mooi resultaat behaald. Namens het bestuur en de vereniging: hartelijk dank Martijn en Sandy! Komende maand maken we meer bekend over hun opvolging.

ALV gemist? In de mediabibliotheek op de NMv-site zijn de stukken terug te vinden onder ‘verenigingsdocumenten’. Het verslag volgt binnenkort.

Integriteit 39% van de arbeidsmediators in het gedrang!

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

De resultaten van het wAM-project (werkwijzer ArbeidsMediation) zijn bekend. wAM heeft onderzoek verricht naar wat er gebeurt als er tijdens het arbeidsmediation proces (of erna) problemen ontstaan met actoren die niet aan de tafel zitten.

Hoe zorgt een mediator, die afhankelijk is van een provider voor de broodwinning, ervoor dat diens rechtspositie betrouwbaar is en dat hij/zij de onafhankelijkheid kan waarborgen en integer kan handelen naar zichzelf en naar de klanten? Hoe doe je dat zonder de geheimhouding van de mediation te schenden? Kortom hoe ga je om met het spanningsveld dat er kan ontstaan met functionele derden?

Arbeidsmediation meer dan exit?
Eerder bleek uit interviews dat veel spanningen en conflicten ontstaan door de black box rol die de arbeidsmediator vervult. Maar ook de onbekendheid van het nut van arbeidsmediation anders dan exit, is bepalend.

Op het woord conflict rust een taboe
De enquête die daarop is gevolgd onderstreept die eerste uitkomsten. Bij 39% van de arbeidsmediators blijkt dat door verschillende verwachtingen hun integriteit in het gedrang komt. Volgens 52% van de respondenten wordt dit veroorzaakt door de mate van vertrouwen in het mediationproces. Geheimhouding, onafhankelijkheid en onpartijdigheid spelen volgens 35% ook een rol. Een andere uitkomst is dat bijna 50% van de geïnterviewden aangeeft dat er in het bedrijfsleven sowieso een taboe op het woord conflict rust.

Nog meer verrassende uitkomsten
De uitkomsten vindt u hier in de wAM projectrapportage

De wAM projectgroep gaat nu een werkwijzer ontwikkelen. Voordat deze wordt gelanceerd worden er rondetafelgesprekken gehouden. Wilt u daaraan deelnemen? Stuur dan een mail naar wam@mediatorsvereniging.nl. Doelstelling is de wAM website met werkwijzer in maart aankomend jaar te lanceren.

Manifest in beweging: Stappen in conflictbemiddeling

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

Het Manifest, initiatief van onder andere de NMv, ontwikkelt zich door tot beweging en platform. De oproep is uitgereikt aan Tweede Kamer lid Ulysse Ellian door Julia Gerlach (NMv) en Michiel Hordijk (IMK) - zie foto.

Geïnspireerd door de positieve reacties, ook van onze leden, op dit Manifest-in beweging wordt op 19 november 2021 verder afgetrapt met een werkbijeenkomst. Na korte inleidingen wordt aan thema-tafels gesproken. Alle thema’s zijn ondersteunend aan de strekking van het Manifest. Naast 3 algemene thema’s zijn specifieke thema tafels ontstaan. Aan deze specifieke tafels worden belanghebbenden en experts verenigd. Deze thema’s ondersteunen de algemene thema’s en zijn aanvullend.

Iedere tafel kent een gespreksleider. Het doel is dat de ‘tafel’ benoemt WAAR het thema over 4 jaar zou moeten staan en HOE daar wordt aangekomen (de marsroute). De uitkomsten/routes van alle tafels worden gepubliceerd op de website stappeninconflictbemiddeling.nl. Zo ontstaat vind- en zichtbaarheid. Een veelvoud aan verschillende initiatieven komen samen. Bestaande initiatieven krijgen hierdoor een extra boost en zo ontstaan nieuwe- of aanvullende initiatieven en mogelijke samenwerking met elkaar. De collectiviteit versterkt en verbindt. De samenleving krijgt zo de mogelijkheid om via 1 website alle initiatieven te zien, te proeven, te volgen en aan te sluiten. Samenwerking, voortgang en transparantie gaan zo hand in hand.

Het Manifest is werk in uitvoering. Na 19 november gaat het verder. Eind 1e kwartaal van 2022 wordt een vervolg werkbijeenkomst gepland. Natuurlijk kunnen ook tussentijds organisaties, thema’s (tafels) en enthousiastelingen aansluiten.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@mediatorsvereniging Wij informeren je graag verder en nemen je mee in deze beweging om mediation en conflictbemiddeling te verbinden met de samenleving.

Het bestuur

Hogere vergoeding voor mediators bij rechtsbijstand

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

Er wordt werk gemaakt van de verhoging van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners, waaronder mediators! Vorige week stuurde minister Sander Dekker deze brief naar de Tweede Kamer, met een afschrift naar de Eerste Kamer.

NMv, MfN, Raad voor Rechtsbijstand en NOvA worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ook betrokken bij het vormgeven van de beleidsregel en het AMvB-traject.

Wij zien dit als belangrijke stap voorwaarts en houden u op de hoogte. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Hans Bekkers via hans.bekkers@mediatorsvereniging.nl

Column November 2021 - Julia Gerlach

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

Beste leden,

Inmiddels ligt de Week van de Mediation alweer achter ons. Naar ik hoop heeft iedereen hierover gehoord en gelezen en, belangrijker nog, actief deelgenomen aan de activiteiten. De aftrap met de ALV en het NMv-event, waaronder de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award aan Joyce Sylvester, heb ik als zeer warm ervaren, ondanks de kou op locatie omdat de techniek ons op dat vlak in de steek liet. Een opmerking online de volgende dag, bracht ook nuance: ‘Online zag het er op locatie warm, saamhorig en verbindend uit; niet te zien dat jullie het koud hadden’. Zo voelde het voor mij ook. We hebben een prachtig event en mooie week ervaren. Veel leden hebben hun bijdrage geleverd. Dank hiervoor! We hebben een aantal complimenten ontvangen vanuit diverse invalshoeken en achtergronden en ook kritische en  opbouwende vragen. Die betrokkenheid en passie is even belangrijk en stemt tot nadenken. Fijn!

Van één van de sprekers, Frans van Arem, (DIF, weet u nog wel?) Rechter in Gelderland, heb ik voor de vereniging een boek ontvangen: ‘Olympisch onderhandelen’ (zie foto) met de mooie subtitel ‘met minder moeite meer resultaat’. 
Graag wil ik deze naar één van onze leden sturen met de afspraak dat we een mooi artikel over het boek terugontvangen voor de nieuwsbrief, zodat zoveel mogelijk leden hiervan kunnen meegenieten. Laat u weten of u hiervoor belangstelling heeft? Dat kan via email info@mediatorsvereniging.nl.

Wat nog voor ons ligt is het werkcongres van het Manifest op 19 november a.s. We merken om ons heen dat dit erg leeft en vragen oproept. Doel van het Manifest: Stappen zetten in conflictbemiddeling. Allereerst gericht aan de politiek. Michiel Hordijk en ik hebben het Manifest ook persoonlijk mogen uitreiken aan 2e kamerlid Ulysse Ellian. Op dit moment zien wij enthousiasme en beweging bij allerlei initiatieven die er op dit vlak in Nederland zijn. We willen hier een verbindende rol in spelen en daarvoor een podium bieden en initiatieven versterken. Kijkt u voor meer informatie op de website: www.stappeninconflictbemiddeling.nl
Wilt u meer weten? Gebruik het mailadres info@stappeninconflictbemiddeling of dat van mij: julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl.

Afgelopen vrijdag was ik samen met Joyce Sylvester, de ontvanger van de Eberhard van der Laan Mediation Award, te gast bij het RTL4 tv-programma “Koffietijd”. Met dank aan bestuurslid Sandra Ploeg, die hierin het initiatief heeft genomen, heb ik de kijkers kunnen vertellen wat mediation in de basis is. Ik hoop ons als mediators daarmee op een laagdrempelige manier met de samenleving te verbinden.

In de afgelopen periode zijn we als bestuur ook weer betrokken geweest bij de stelselherziening en hebben een bericht van het Ministerie ontvangen. In de nieuwsbrief leest u er alles over. En natuurlijk ook over de uitreiking van de Eberhard van der Laan Award.

Met warme groet,

Julia Gerlach, voorzitter NMv

Heeft u vragen of wilt u reageren, stuur een email naar julia.gerlach@mediatorsverenging.nl.   

Nijkerk, 9 november 2021

Week van de Mediation 2021 haalt de media!

NVM nieuws feed - ma, 08/11/2021 - 00:00

Op 1 november jl. was het dan echt zover; de 5e editie van de Week van de Mediation werd gestart met een hybride event, waaraan ieder lid kosteloos kon deelnemen; online of offline. De leden op de groene locatie in Woudenberg hebben aan grote ronde tafels met een ruime opstelling live kunnen deelnemen aan dit jaarlijks terugkerende event.

Eberhard van der Laan Mediation Award
Naast inspirerende sprekers was er de altijd spannende Eberhard van der Laan Mediation Award uitreiking. Dit jaar bleek, van de twee genomineerden, Joyce Sylvester de gelukkige te zijn. Zij ontving de Eikomma award van kunstenares Liesbeth Jimmink uit handen van Sandra Ploeg, bestuurslid en organisator van de Week van de Mediation. Lees hier het persbericht.

Tv-pogramma Koffietijd
Dat deze awarduitreiking een mooi mediastaartje zou krijgen, was op dat moment nog niet voorzien, alhoewel er al wel contacten gelegd waren  om aan tafel te komen bij het tv-programma ‘Koffietijd’. Omdat het bestuur geen kosten wilde maken voor mediazendtijd is ingezet op de nieuwswaarde van de Week van de Mediation, met als doel het zichtbaar maken van mediation. Dit bleek een schot in de roos en afgelopen vrijdagochtend heeft voorzitter Julia Gerlach tijdens de uitzending teruggeblikt op de Week van de Mediation, samen met Joyce Sylvester die ook was uitgenodigd. Uiteraard was het de bedoeling om het thema van dit jaar  ‘verbinding met de samenleving’, door het toelichten van mediation, uit te dragen naar de kijkers. Nog steeds blijkt niet iedereen te weten wat medation in de samenleving kan betekenen; dus dit was een waardevol mediamoment!

Webinars
De webinars werden goed en soms zelf erg druk bezocht door de leden en ook bij de georganiseerde webinars voor verwijzers was er voldoende opkomst.

Een geslaagde week met zoals altijd ook weer lessons learned voor het bestuur, die deze zaken meeneemt bij het organiseren van de Week van de Mediation volgend jaar.

Al met al kijkt het bestuur terug op een meer dan geslaagde week, hetgeen werd onderstreept door aanwezige leden tijdens de afsluiting van deze week met een netwerkborrel.

Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 naar verbinder pur sang; Joyce Sylvester

NVM nieuws feed - ma, 01/11/2021 - 00:00

Joyce Sylvester heeft de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 ontvangen. Dat is maandagochtend bekend gemaakt tijdens het jubileumevent ‘Verbinding met de samenleving’ van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), welke ter gelegenheid van de Week van de Mediation (1 november-5 november) is georganiseerd. De prestigieuze award is Sylvester toegekomen wegens haar rol in de samenleving waarin zij tijdens haar loopbaan baanbrekend en tevens een voorbeeld is voor vrouwen op invloedrijke posities, hetgeen zij in haar autobiografie ‘Bent ú de burgemeester?’ beschreven heeft. Zij noemde het tijdens de uitreiking een grote eer om de award in ontvangst te mogen nemen, temeer daar zij een goede band met wijlen Eberhard van der Laan had tijdens haar Amsterdamse periode.

De Eberhard van der Laan Mediation Award is vernoemd naar de in 2017 overleden oud-burgemeester van Amsterdam die geldt als één van de grondleggers van mediation in Nederland. Zo liet hij als burgemeester honderden ambtenaren trainen in mediationvaardigheden. Met het uitreiken van deze award wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen.

Bemiddelen ten tijde van conflict betekent allereerst het verbinden van mensen en aandacht hebben voor emoties en de verschillende belangen. Komen tot de ‘menselijke maat’ is de start waarna ruimte gegeven kan worden aan de verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen; zo zegt de voorzitter van de NMv, Julia Gerlach.

Over de Week van de Mediation

Van 1 t/m 5 november vindt de vijfde en daarmee jubileum editie van de Week van de Mediation plaats. Dit jaar staat de week in het teken van ‘Verbinding met de samenleving’. Om dit thema krachtig in te zetten worden er dit jaar ook voorlichtende workshops voor verwijzers van mediation aangeboden zoals voor de HR professionals en medewerkers van arbodiensten; meer informatie daarover is te vinden op https://weekvandemediation.nl

Speciale actie: word nu lid van de NMv

NVM nieuws feed - vr, 15/10/2021 - 00:00
Bent u mediator en nog geen lid van de NMv?

Dan hebben wij een verbindend aanbod voor u, speciaal vanwege de Week van de Mediation:

Word nu gratis lid tot het eind van dit jaar en profiteer gelijk van het ledentarief van de activiteiten in de Week van de Mediation.   

 

Kijk voor alle voordelen van het lidmaatschap hier en inschrijven hier

NB: U betaalt dit jaar geen contributie meer. Met inschrijving verbindt u zich minimaal aan één jaar betaald lidmaatschap; de nota voor de jaarcontributie over 2022 ontvangt u in het voorjaar van volgend jaar.

Deze actie loopt van 15 oktober t/m 6 november.

Column Oktober 2021 - Julia Gerlach

NVM nieuws feed - di, 12/10/2021 - 00:00

Beste lezer,

Het onderwerp van deze column begint met mijn laatste regel van de vorige maand. Een aantal leden heb ik inderdaad (kort) gezien in Woudenberg waar de life-coaching van het IMK-NMv event plaats vond. Het was leuk jullie weer te ontmoeten!

'Focus is een kwestie van beslissen welke dingen je niet gaat doen' -omdenkspreuk- kan een thema in coaching zijn. In deze nieuwsbrief ‘Week van de Mediation’ willen wij als bestuur laten zien waar wij gezamenlijk onze focus op hebben gelegd. Er komt een prachtige week aan met veel aandacht voor- en van leden en naar verwijzers toe die in verbinding staan met onze potentiële clienten.

Tijdens de opening van de week, die wij zoals altijd met de ALV beginnen, nemen wij u ook mee in ons vrijwilligersbeleid. Een beroepsvereniging heeft baat bij de inzet van actieve en deskundige leden. Samen de vereniging vormen is een mooi uitgangspunt. Wat trouwens niet betekent dat daar altijd veel tijd in hoeft te gaan zitten. Het is zinvol om hier eens aandacht aan te besteden, hoe wij de vereniging samen vorm kunnen geven. Tijd wordt ook genomen om u mee te nemen in de werking van ‘Het Manifest’. Een initiatief van een aantal partijen, waaronder de NMv. Zo zijn er nog een aantal mooie programmaonderdelen. Leest u vooral het programma in deze nieuwsbrief en kies datgene waar uw interesse naar uitgaat. 

Als laatste kunt u vanaf 29 oktober a.s. -via een lifestream- een mooie aankondiging van de Week van de Mediation zien en horen vanuit een discussie die gevoerd wordt onder leiding van Jörgen Raymann met als onderwerp: Mediation.
Ook namens het bestuur wens ik u veel plezier en inspiratie tijdens de Week van de Mediation!

Met warme groet,


 

 

 

Julia Gerlach, voorzitter NMv

Heeft u vragen of wilt u reageren: klik hier.   

Nijkerk, 12 oktober 2021

Manifest ‘Geef ruimte aan conflictbeheersing in samenleving en rechtssysteem’

NVM nieuws feed - vr, 17/09/2021 - 00:00

‘Conflictbeheersing verdient duurzame plek binnen de Nederlandse samenleving’

Ieder mens en iedere onderneming heeft immers in zijn (werkzame) leven te maken met geschillen, conflicten, mislukte samenwerkingen, ruzie, ontslag en scheidingen. Vrolijk is dat niet, realistisch is het wel. Daarom pleit een vijftal organisaties, te weten de Nederlandse Mediators Vereniging, het Instituut Midden – en Kleinbedrijf (IMK), Fiscount, ADR Register en ACB Mediation voor een duurzame plek voor conflictbeheersing in de samenleving én het rechtssysteem.

De nood is hoog
De noodzaak hiertoe is groot, pleiten de organisaties en daarom hebben zij de informateur en onderhandelaars, het parlement en het aanstaand kabinet middels een ondertekend manifest opgeroepen meer ruimte te maken voor conflictbemiddeling zoals mediation, prémediation, conflictcoaching en arbitrage.

Volgens de initiatiefnemers sluit conflictbemiddeling aan op onze robuuste samenleving, die stuurt op preventie, eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes. Daarbij levert het aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing, vermindering van wachtlijsten bij de Rechtspraak, ontspanning en oplossingen in plaats van strijd op.

Actie. Nú
De oproep van de organisaties is duidelijk. Stimulering en facilitering van conflictbemiddeling is vanuit de politiek en het kabinet niet alleen gewenst, het is ook gepast en proportioneel. Ze vragen het kabinet dan ook nu in actie te komen, en door te pakken naar een model dat past bij de samenleving en de huidige tijdsgeest.

Het gehele manifest is hier te lezen


Voor vragen of meer informatie over dit manifest:

Julia Gerlach (bestuursvoorzitter NMV): 06-51301660
Michiel Hordijk (Directeur IMK): 06-55892686
Robert Tettelaar (managing director stichting ADR Register): 06-54375167
Jeroen Voorn (bestuursvoorzitter stichting ACB Mediation): 06-47661899
Servaas Vrijburg (algemeen directeur Fiscount): 06-53647826

Column September 2021 - Julia Gerlach

NVM nieuws feed - do, 09/09/2021 - 00:00

Beste lezers, leden en geïnteresseerden,

De nieuwsbrief heeft een nieuwe uitvoering zoals u heeft gezien. Ook het juiste moment voor mij om te vernieuwen. Een voorwoord is niet meer toereikend omdat er veel te melden is. Er gebeurt meer, waar ik leden deelgenoot van wil maken. In iedere column ga ik u persoonlijk meenemen in een aantal onderwerpen, sommige zijn leuk om te melden, sommige belangrijk en soms omdat het hoofdbrekens kost of dilemma’s oplevert. Een kijkje in de keuken zeg maar.

Mediation als eerste vanzelfsprekende stap voor duurzame conflictoplossing door een beroepsgroep van professionele mediators. Dat is onze missie die inmiddels geruime tijd op onze website staat. In de ALV van 8 juni jl. heb ik aangegeven dat we als NMv-bestuur hier daadwerkelijk stappen in gaan zetten. Langzamerhand hoort/ziet u hier steeds meer over. ‘De Summerschool’ is een eerste aanzet. Het contact met het Instituut Midden en kleinbedrijf heeft dit mooie initiatief voortgebracht. De mogelijkheid voor leden om zich zonder kosten aan te melden voor een coaching van 4 uur door topcoaches van het IMK.  Wat een enthousiasme kwamen wij tegen, zo’n 140 leden worden nu gecoacht. Met een aantal coaches heb ik kennisgemaakt, online natuurlijk. Dank aan Diederik Diercks die bij dit project betrokken is en waar ik super blij mee ben. Leest u zijn oproep?

Ik hoor u denken, hiermee krijg je het niet voor elkaar dat ‘wij vanzelfsprekend worden’. Dat ben ik met u eens, meerdere initiatieven volgen. Tijdens de Week van de Mediation bijvoorbeeld, geven wij het thema  ‘verbinding met de samenleving’ handen en voeten.  Bestuurslid Sandra Ploeg heeft de organisatie in handen. Over handen en voeten gesproken: weet dat meewerkende handen altijd gewaardeerd worden.

Afgelopen periode heb ik ook gesproken met de algemeen directeur/bestuurder Irene Nijboer van de Raad van Rechtsbijstand. Daarbij schoven ook Marjon Stegeman (Manager Strategie, Kwaliteit en Beleid) en Janny Lubbers aan, en Concern Liaison (voor de communicatieve verbinding). We hadden een constructief gesprek. Hoe belangrijk is het dat wij dit gesprek ieder kwartaal voeren, wat wij ook al doen met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie, om de signalen uit het werkveld te bespreken.

Deze gesprekken zijn voor mij belangrijk om de sfeer, onze verbazing of noem het de cultuur waarin wij allen werken aan deze organisaties mee te geven én natuurlijk ook om datzelfde op te halen. We merken dat we gehoord worden en dat er meegedacht wordt. Bijvoorbeeld over betrokkenheid bij pilots van Rechtspraak.

Verder heb ik een aantal beroepsverenigingen online in een brainstorming gesproken om te zien hoe/of wij meer kunnen samenwerken. Een leuke puzzel om te zien waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Wat voor mij een dilemma is, zijn processen die niet direct opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld de samenwerking met advocaten. Deze gaat volgens mij prima, en toch zijn er signalen in bijvoorbeeld een regionale nieuwsbrief waarin de advocatuur een dilemma schetst over het indienen van convenanten door advocatuur of door derden en de daaraan verbonden aansprakelijkheid. Dit dilemma begrijp ik volledig en toch staat dit de samenwerking tussen advocatuur/mediators in de weg. Er is nog veel te doen!

Als bestuur hebben wij een hele dag, onder leiding van onze verenigingsmanager, met elkaar gefilosofeerd en natuurlijk hard gewerkt. We kwamen tijd te kort! Het was écht goed dat wij elkaar weer eens -op 1.5 meter- zagen. Dit doet ook recht aan goede discussies.

Voor een eerste column lijkt mij dit voldoende. Ook in deze nieuwsbrief weer veel informatie, leest u die ook vooral.
En zien we u tijdens de NMv Summer school in Woudenberg? Ik wordt in ieder geval gecoacht op 23 september!

Met warme groet,

 Julia Gerlach, voorzitter NMv
 

Heeft u vragen of wilt u reageren: klik hier.   

Nijkerk, 9 september 2021

In gesprek met het ministerie

NVM nieuws feed - do, 09/09/2021 - 00:00

Periodiek gesprek NMv en ministerie van Justitie en Veiligheid en Raad voor Rechtsbijstand

Op 6 september vond het kwartaalgesprek plaats met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan de orde kwamen onder andere de tegemoetkomingsregeling COVID-19, de bezwarenprocedure bij inkomensderving, de gewenste duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators, de manier waarop het ministerie mediation wil stimuleren en de samenwerking met mediatorsverenigingen daarbij. Ook kwam de extra investering van het kabinet in gefinancierde rechtsbijstand aan de orde (zie hieronder).

Ook met de Raad voor Rechtsbijstand is afgesproken om periodieke gesprekken te voeren. Hierdoor trachten wij de verbinding te versterken en thema’s die voor mediators belangrijk zijn te bespreken.

Extra investeringen in gefinancierde rechtsbijstand

Heuglijk nieuws! Onlangs werd bekend dat het kabinet op basis van een motie in de Tweede Kamer per 1 januari 2022 jaarlijks € 127 miljoen (ex btw) extra investeert in de gefinancierde rechtsbijstand. De extra investering moet onder andere de redelijke beloning voor sociaal advocaten herstellen. En voor mediators: overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer zullen mediators daarin meegenomen worden. We houden contact over de verdere uitwerking.

Oproep voor duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators bij toevoegingen

De NMv stelt zich als beroepsvereniging onafhankelijk en neutraal op ten opzichte van registers en certificerende instanties. Onze leden besluiten zelfstandig bij welke registers zij hun kwaliteit laten toetsen en vastleggen. De huidige situatie van inschrijfvoorwaarden voor toevoegingszaken vanuit de Raad voor Rechtsbijstand werkt echter kostenverhogend voor een aantal van onze leden. De langdurige discussie hierover heeft onze zorg. De NMv spreekt uit en wenst dat de onduidelijkheid over inschrijfvoorwaarden en negatieve gevolgen voor deze leden worden weggenomen. We hebben de oproep gedaan aan ADR-register, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor Rechtsbijstand en ook aan MfN, die hier geen directe rol in speelt, om hierover rond de tafel te gaan zitten. Het onderwerp heeft de aandacht van het ministerie.

Netwerkbijeenkomst voor NMv-leden

NVM nieuws feed - ma, 06/09/2021 - 00:00

Op 17 september kunnen NMv-leden van 10.00 - 11.00 uur weer deelnemen aan onze maandelijkse netwerkbijeenkomst. Deze keer is NMv-voorzitter Julia Gerlach uw host.

In deze maandelijkse bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over wat u en ons bezighoudt, wat we tegenkomen in het werkveld, waar uw behoeftes vanuit de NMv liggen of andere onderwerpen waarover we van gedachten willen wisselen.

En naast dat er interessante onderwerpen ter sprake komen, biedt het een mooie gelegenheid om in direct contact te komen met collega-mediators en zo uw netwerk uit te bouwen!

De link om deel te nemen vindt u op het ledendeel van de website. Log in op de NMv-website. Onder de tab 'Voor leden' gaat u naar 'Netwerkbijeenkomsten'. Onder 'kalender 2021' treft u de bijeenkomst aan van 17 september. Klik op de link en u komt direct in de online netwerkbijeenkomst. U ontvangt hierover dus geen aparte mail van ons.

Wij hopen u te zien en wensen u alvast een prettige en leerzame bijeenkomst toe! 

Gezocht: nieuwe collega('s) in het NMv-bestuur

NVM nieuws feed - ma, 06/09/2021 - 00:00

Wij zijn op zoek naar een of meerdere enthousiaste collega’s in de functie van bestuurslid die samen met ons de NMv willen laten groeien en bloeien. Bent u die betrokken mediator die het vak een warm hart toedraagt, graag in gesprek gaat met collega-mediators over de kwaliteit van ons vak en hebt u bestuurlijke ervaring? Beschikt u over een relevant netwerk? Bent u bereid de handen uit de mouwen te steken? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren op deze afwisselende functie in het bestuur.

De organisatie

De NMv is de grootste landelijk beroepsvereniging voor mediators met een professioneel verenigingssecretariaat gevestigd in Nijkerk. Het secretariaat wordt aangestuurd door de verenigingsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en het bestuur ondersteunt.

Rol binnen bestuur

Het bestuur is collegiaal. Wij werken samen op basis van overeenstemming, terwijl ieder bestuurslid verantwoordelijk is voor de eigen portefeuille. Het gaat om een bestuurslid met een nader af te spreken, inhoudelijk, takenpakket. Wij zoeken bij voorkeur iemand die daarnaast ook affiniteit heeft op financieel gebied, maar ook de (statutaire) rol van secretaris is nog vacant.

Tijdsbeslag en termijn

Een dagdeel per week, flexibele inzet. De bestuurstermijn is drie jaar en kan worden verlengd met een nieuwe periode van drie jaar na goedkeuring van de ALV, met een maximum van 3 periodes.                    

Expertise / competentie

 • Voorkeur een ervaren mediator (geregistreerd)
 • Affiniteit op financieel gebied is een pré (het is mogelijk dat het penningmeesterschap op bestuursniveau tot de taken behoort. U wordt hierin professioneel ondersteund door het verenigingsbureau).
 • Creatief denken en handelen
 • Iemand die beweging kan bewerkstelligen
 • Bestuurservaring is een pré
 • Netwerker/verbinder
 • Teamplayer, kritisch meebewegend     

Vergoeding

Aan een bestuursfunctie is een vergoeding verbonden van € 3.000 per jaar. Hiervoor wordt verwacht dat een kandidaat ten minste een dagdeel per week aan de functie besteedt.

Procedure

Na ontvangst van de sollicitatie vindt een tweetal gesprekken met twee bestuurders plaats, waarna het bestuur een keuze maakt voor een kandidaat. Voorafgaande aan de benoeming hanteren we een inwerkperiode van drie (3) maanden. Hierna besluiten we gezamenlijk of u als kandidaat wordt voorgedragen aan de ALV. Benoeming vind plaats in de ALV.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van NMv, Julia Gerlach via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl / tel. 0651301660 of met Jannemarie Vergunst, verenigingsmanager (jannemarie.vergunst@mos-net.nl / tel. 0611738094).

Wij nodigen u van harte uit te reageren op deze vacature. Graag ontvangen wij een motivatie en uw cv via info@mediatorsvereniging.nl. U kunt uw sollicitatie richten aan Jannemarie Vergunst NMv verenigingsmanager voor 1 oktober 2021.

Week van de Mediation": ‘Verbinding met de Samenleving’

NVM nieuws feed - vr, 03/09/2021 - 00:00

Voor de vijfde keer op rij organiseert en faciliteert de NMv voor haar leden en samenwerkingspartners de Week van de Mediation. Het thema dit jaar is ‘Verbinding met de samenleving’ met als uitgangspunt ‘samen' verbindt!

WvdM: 1 tot en met 5 november
De Week van de Mediation is uitgegroeid tot een mooie traditie, met ieder jaar een ander thema. In 2021 zetten we het thema, gezien het jubileumjaar, breed in. Alle mediators kunnen vanuit eigen expertise verbinding zoeken en vinden met verwijzers en natuurlijk met de afnemers van mediation. Ook kiezen we er dit jaar voor deze week te laten plaatsvinden van 1 tot en met 5 november in plaats van de herfstvakantieperiodes in oktober, met als doel om zoveel mogelijk mediators het podium te bieden mediation over de buhne te brengen.
Want naast het maatschappij-zichtbaar maken van het vakgebied mediation wil het bestuur van de NMv haar leden een boost geven door dit podium te bieden. Vanzelfsprekend staat het leden vrij om daar al dan niet aan deel te nemen; maar ‘samen' verbindt!

Ludieke activiteiten
Het bedenken van ludieke activiteiten om mediation meer zichtbaar te maken, vraagt initiatief van de leden zelf. Op de speciale website www.weekvandemediation.nl wordt weer een platform ingericht voor acties die de eigen leden opzetten; soms in samenwerking met elkaar en soms ter inspiratie vanuit de ambassadeurs van de NMv. Deze website staat vanaf oktober online. U kunt uw activiteit(en) aanmelden bij het secretariaat van de NMv via info@mediatorsvereniging.nl. De Week van de Mediation wordt ondersteund door social media acties van onze Community Manager Jelle Hoppenbrouwers. 

Workshops voor verwijzers
Nieuw is dit jaar om, juist gezien het thema, de verwijzers meer te betrekken bij deze week van de mediation. Zij kunnen deelnemen aan dedicated workshops welke onder andere door de ambassadeurs van de NMv zullen worden gegeven. Mocht u als NMv-lid verwijzers hiervoor willen benaderen dan is dat mogelijk! Informatie hierover vindt u straks allemaal op www.weekvandemediation.nl.

Uitreiking Eberhard van der Laan Mediation Award
Naast de acties die jaarlijks in de Week van de Mediation door onze eigen leden worden uitgezet zijn er nog twee andere tradities. Ten eerste organiseren we weer een webinar met een inspirerende plenaire spreker. En natuurlijk reiken we de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 uit. Na onze oproep tot het aanbrengen van kandidaten heeft u via een poll inmiddels uw stem kunnen uitbrengen op de genomineerde die wat u betreft deze prestigieuze onderscheiding meer dan verdient! Wordt het Joyce Sylvester of wordt het Frans van Arem? Ieder jaar weer een spannend moment om diegene die zich zichtbaar verbindend heeft opgesteld richting de samenleving de originele ‘Eikomma’ (ontworpen door kunstenares Liesbeth Jimmink) uit te reiken. Om ook op dit onderdeel samen te werken met onze leden mag degene die de gekozen genomineerde heeft aangebracht, deze award samen met voorzitter Julia Gerlach uitreiken.

Tijdschrift Conflicthantering
En ook inmiddels traditie is een lekkere dikke TC welke komende herfst op uw mat valt in van de Week van de Mediation, met hetzelfde thema ‘Verbinding met de Samenleving’. Iets om naar uit te kijken en waaraan de redactieleden, onder leiding van Fred Schonewille, weer met hart en ziel hebben gewerkt. Ook de bestuursleden van de NMv komen in deze uitgave in een interview aan het woord over de achtergrond van het gekozen thema van dit jaar.

Kortom, vanuit het bestuur kijken wij weer enorm uit naar de Week van de Mediation, waarin aan alle leden de kans wordt geboden om de verbinding aan te gaan met de samenleving. We doen in dat kader ook een oproep aan u; immers ‘samen’ verbindt!

Leren van Leren: deel uw ervaring!

NVM nieuws feed - vr, 03/09/2021 - 00:00

Deze zomer organiseerde de NMV samen met het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) de NMV summerschool. Mediators kregen gratis coaching om de ontwikkeling van hun praktijk te stimuleren. De NMV had daarnaast een aantal promotiefilmpjes (klik hier) gemaakt die in veel gevallen onderdeel werden van de (vernieuwde) businessplannen. 

Meer dan 150 Mediators hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Daar zijn we heel blij mee!

Deelt u uw ervaring met ons?
Om verder te leren van wat hier geleerd is, zou de NMV graag een aantal van de deelnemende mediators interviewen. Vind jij het leuk om, anoniem of met naam en toenaam, te delen wat het jou heeft opgeleverd, neem dan contact met ons op via info@mediatorsvereniging.nl.

Kent u onze vertrouwenspersonen al?

NVM nieuws feed - vr, 03/09/2021 - 00:00

Als NMv-lid kunt u, als u behoefte heeft aan een luisterend oor, een beroep doen op een van onze Vertrouwenspersonen. Sinds deze maand is ons team uitgebreid met een nieuwe vertrouwenspersoon, PeteR Clark. Graag stellen wij (nogmaals) beide NMv vertrouwenspersonen aan u voor.

Paul Wijntje (1952) is als geregistreerd mediator eigenaar van het Bureau voor Conflictbemiddeling en Mediation in Roermond en opgeleid tot jurist en psycholoog. Hij is gespecialiseerd in familiekwesties en heeft ervaring in arbeids- en samenwerkingsconflicten. Hij geeft trainingen in onder andere ethische kwesties en het tuchtrecht. Paul is Vertrouwenspersoon voor de NMv sinds 2005.

PeteR Clark (1963) heeft jarenlange ervaring als vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en adviseur medezeggenschap, vaak in complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden. Zijn drive ligt in het luisteren naar mensen, het verbinden van mens en organisatie en op een gedegen klachtafhandeling. PeteR is onder andere voorzitter van de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De NMv is blij dat we PeteR aan ons team vertrouwenspersonen mogen toevoegen!

Wat kan een NMv-vertrouwenspersoon voor u betekenen?
De NMv-vertrouwenspersoon is uw mentor in kwesties waarmee u zich als mediator geen raad weet en geeft preventief advies bij een klachtdreiging. Ook ondersteunt de Vertrouwenspersoon mediators tegen wie een klacht is ingediend of een tuchtzaak loopt. Onze Vertrouwenspersonen hebben veel ervaring, als (geregistreerd) mediator én als vertrouwenspersoon bij netelige kwesties. Ze werken volgens een protocol waarin geheimhouding een belangrijke plaats inneemt. Loopt u als mediator tegen dingen aan waarbij u een luisterend oor goed kunt gebruiken? Neem dan rechtstreeks contact op. De contactgegevens van Paul Wijntje en PeteR Clark vindt u op het ledengedeelte van de website, evenals het protocol en overige informatie.

Abonneren op Vereniging Mediators Noord-Holland aggregator